WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
Boek der Doden
Bezweringen Pleyte 167 t/m 169


Bezweringen Pleyte 167-1691
P 1   [De geschriften van de] schaal, die de kroonprins Khamwese vond onder het hoofd van een zekere gezegende van het westen van Memphis, [het is meer goddelijk] dan elke (andere) schaal van de ┌schatkamer┐. [Het was gebruikt bij] de poort van vuur tussen de gezegende en de doden, dusdanig dat de aanvaller hen niet kon bereiken.
  2   [Het zijn werkelijk geweldige bezweringen], miljoenen keren (bewezen).
Bezwering Pleyte 167
P 1   [De schriftrol,] geheim qua vorm, welke de hoofdschrijver van de Koning, Amenhotep zoon van Hapu heeft gevonden. Hij gebruikte (het) voor hem (als) bescherming voor (zijn) [lichaam].
  2   Om te zeggen:
  3   ^rgt van N{n}gt, zoon van Ir<k>t.2
S 1   O KwrSgt3 [gij.....], O gij Stier, Heer van de fallus, Horus van de Opgeheven Arm, moge gij mij redden van al het kwade dat mondeling is bevolen of tot stand is gekomen door de handen van [mensen, god]en, de gezegenden of de doden.
Uw lichaam verbergt de arm, met de vingers verborgen, hoofd en romp (overstroomt) met de geur van Punt. (fragrance of Punt). ┌Jager in staat tot┐het betreden van de wegen van Horus naar de geheime berg, gij verblijft in zijn zetel.
  2   Rw-wkty, Rw-wkty4, ik ben de fallus van Re, ^[D]rpkt5,uw spreidstand is de grootste in Thebe. Wees vriendelijk, stier ┌van Tanith┐; hoe ver gespreid [bent gij] wakker.
Leeuw die samen is met de Nw-vogel als de vorm van de Oudste schijnt, Amon de Minnaar6 is uw naam. (Uw) concubines zijn de dubbele Rkt7 (van) Shu en Geb de tweemaal zo potente verwekker-goden.
Gij tweevoudige geest, Amon, copulerende [Stier], meester van de harem, Amon onze tweemaal zo verheven Heer, ┌in z'n geheel geopenbaard┐voor mij, Ziel der Zielen,ram der ram[men, Staf van de] Aarde is uw echte naam.
Krachtig Oog van de AbDw-vis, Kat, Staart van de Leeuw-Ram, let op mij door [.....] mijn wandaad. Hé, hé! [Ik zal] het niet vertellen; ik zal het niet herhalen.
b
S     O gij Stier, heer van de vlam, machtig over vuur. Macht die stenen verbrijzelt [met] zijn verschroeiende adem; geheim qua gedaante, verborgen qua Beeltenis, wiens verhevenheid (die van) alle (andere) Goden overtreft; scherp gehoornde herkauwer daarginds, [ik] zal u bij aankomst aanschouwen.
Gij wiens vorm de hemel ondersteund, wiens mysterieën de Andere Wereld beheersen, van wiens plannen de aarde onderwerp is, zonder wiens kennis niemand tot ontstaan komt, [moge gij offers] voor mij [regelen], maak mijn gestel krachtig en bescherm mijn [lichaam], want ik ben iemand die uit u voort kwam.
c
S     O krachtige kat, gij wiens Lichtgevende Oog [van vuur is] waarmee hij zichzelf heeft omhuld tegen de Goden en waarin hij zichzelf verbergt tijdens de dag als de schijf, groot van vlammen tegen zijn vijanden; Ziel [┌geweldig┐qua Zonsopgang] wiens Twee Krachtige Ogen Schijnen; geheime Schijf dit is ontstaan in de Horizon van de Hemel in de Naam van Horus, die de gebruiken der eeuwigheid voor altijd ten uitvoer brengt; Valk [met] mensengezicht, bezitter van de dubbele kroon.
T 1   Te schrijven op een bandage van helder rood linnen (geschikt) voor kleding; alsmede voor hem te schrijven op een nieuw papyrusvel waarvan hij een rol zal maken om te plaatsen op zijn keel.
  2   Hij zal deze schrifrol gebruiken wanneer een man op een zeer slechte plek is, met niemand die kan zien, niemand kan horen, de klauwen (bewegen) behalve uwe eigen. Als het wordt gereciteerd, dan zal er geen kwaad komen van de toorn van Gos tegen hem.
d
S     O Osiris N., de Onderwereld opent voor u zijn poorten en offergaven zijn voor u bereidt van de offertafel van de heer der eeuwigheid. Gij gaat naar bineen en naar buiten zonder te worden weggehouden bij de poorten van het domein van god. Gij wordt gebracht voor (.....) op de dag van het Sokar feest, gesommeerd zijnde in de aanwezigheid van de grote God, (O) Osiris N.
e
P     Om te zeggen:
S 1   O Osiris N., verhef u zelf. Anubis op zijn berg is bij <u>, hij maakt uw bandages vast. Het is Ptah-Sokar die u zijn hand geeft, met zijn [versiering]en van zijn tempel. Thoth zelf komt naar u met een hiëroglifische schriftrol. Hij zegent u; hij voert [uw instructies voor eeuwig] uit. Hij geeft u zijn <hand> om (u te begeleiden) naar de Horizon of naar welke plaats uw ziel ook maar wenst (te zijn), net zoals Horus deed voor zijn Vader Osiris.
  2   O Osiris N., uw Ziel bevindt zich onder de Goden en vrees voor u (daalt neer) in hun boezems, (terwijl) uw Naam <voort leeft> op aarde, zonder te worden uitgewist of te vergaan, voor eeuwig en altijd.
Bezwering Pleyte 168
P 1   De krachtige "Verhef uzelf" bezweringen voor Osiris N.
  2   Zijn Manifestatie(s) adorerend, zijn ┌Muzikanten┐adorerend; [zijn] Mummie recht op zetten, zijn Ziel [verheffen], zijn hart blij maken; zijn Geest behagen; er voor zorgen dat zijn [geweldige] Lichaam het uithoudt in de doodskist, lucht geven aan de naar adem snakkende daarginds.
S 1   Kom, [Osiris], heer van de troon (van) de Hemel. <Gij zult> zoon zijn van de Verenigde, voortgekomen uit Re; [┌Koning ┐] van de Andere Wereld, Heerser van het stille land; verheven Oudste, [...] zoals [...., lichtstraler in zijn grot.
  2   [Verhef uzelf], bid, Osiris, Ziel van Re, aan wie een verschijningsvorm van een waardige zonsopgang is toegewezen.
  3   [Verhef uzelf], (god) die op z'n lijkbaar ligt. De Schijf, langskomend [....., tilt uw Mummie hemelwaarts].
  4   [Verhef uzelf], (gij) Tijd-Verbruiker in de doodskist. Re spreekt tegen u; [hij wekt u].
  5   Verhef uzelf, heerser over het westen. Uw (Zoon) Horus heeft namens u geleefd.
  6   Verhef uzelf, Geest [Heer van het Westen]. Sothis brengt <uw Zoon> omhoog (naar) u toe.
  7   Verhef uzelf, geweldige (wr) van de crypte. Re heeft (u) de weg gewezen.
  8   Verhef uzelf, ┌geweldige (aA) ┐van de crypte, tombe-bewoner. (De Schijf van Re verlicht uw Andere Wereld).
  9   Verhef uzelf, bid, heerser over de Andere Wereld. Uw Zoon Horus wijst u uw gedaanten toe.
  10   Verhef uzelf, bid, Osiris, ene vermoeid van hart, in vreugde voor Re.
  11   Verhef uzelf, bid Verborgene van Rdt, (gij) eerstgeborene. De Goden hebben voor u een scepter gemaakt; de [geweldige] Goden hebben u geadoreerd.
  12   Verhef uzelf, gezegend, uithoudend, machtig, krachtig, voor eeuwig en altijd Re-Osiris zijn geworden.
  13   Verhef uzelf, wordt wakker, Osiris. Re steekt zijn hand naar u uit, Ptah (maakt) u (op).
  14   Verhef uzelf, opdat u moge zegevieren, (O) stil persoon. Re velt uw vijanden.
  15   Verhef uzelf, bid, Osiris. De Twee Zusters <trekken hun haren>.
  16   Verhef uzelf, bid, Osiris, dat gij het (weeklagen) moge horen van uw Zuster Isis.
  17   Verhef uzelf, bid, Osiris. De twee rode koeiwen zijn aan u toegewezen.
  18   Verhef uzelf, bid, Osiris. Isis schreeuwt het uit over u, zij huilt voor u, hoewel uw Ziel vreugevol is en uw Lijk is gezegend.
  19   Horus [verheft u] Osiris. Re schijnt op u.
  20   [Verhef uzelf, Koning] van de Andere Wereldlingen, grote Ster, Heerser van de Westerlingen.
  21   Verhef uzelf. Re adoreert u als hij Opkomt; hioj is de zonneschijn aan de mond van uw grot.
  22   Verhef uzelf, bid, Grote Inundatie, rustend op (uw) beeltenis.
  23   Verhef uzelf, vermoeide. Uw hart zal niet (langer) vermoeid zijn. Re plaats u in uw propere plaats op uw zetel welke [u] niet kan [herkennen].
  24   Verhef uzelf, bid, Osiris. Re adoreert uw Lijk; hij ziet u als een verdoofde.
  25   Verhef uzelf, bid, Gij Wiens Naam Verborgen Is. Horus heeft de Tulband bevestigd op uw hoofd.
  26   Verhef uzelf, geheim van mysterieën, die de Andere Wereld verlicht, met de stralen van zijn twee ogen.
  27   Verhef uzelf, Orion, heer van het leven. Uw <Zoon> Horus geeft u uw scepter.
  28   Verhef uzelf, ┌Thinite┐van de Andere Wereld, in de gedaante van uw <Zoon> Horus, dat hij tevreden met u moge zijn.
  29   Verhef uzelf, Stralende in de doodskist, (gij) nbH -plant van de verborgen heuvel die Horus beschermt met zijn vleugels.
  30   Verhef uzelf, Osiris, want uw vijand is al gevlucht voor de Geweldige wiens mes op zijn hoofd staat.
  31   Verhef uzelf, Osiris, want Suty is verslagen en gij plaats hem voor eeuwig onder u. Oh, gij bent van alle blaam gezuiverd en hij zal niet worden geroepen en toegejuich door God
  32   Verhef uzelf, Eerstgeborene van Geb. Hij geeft u de heerschappij over de kusten. Gij hebt in triomftoejuichingen overgenomen.
  33   Verhef uzelf, Kind van Khepri. Noet draagt u net als Re.
  34   Verhef uzelf, Inundatie, Osiris die voortkwam tijdens het begin en de aarde vult met zijn emanatie.
  35   Verhef uzelf, gij die de Diepte Verzorgde, gij die de aarde verzorgde, die komt ┌in persoon┐Hij heeft gezorgd voor de Goden heeft zichzelf nodig.
  36   Verhef uzelf, (gij) waardig van Vorm in de Abydos nome, zegevierende Held die de kwaadwillenden terugdrijft.
  37   Verhef uzelf, gij die komt uit Peqer, uw verheven hoofd omwikkeld met triomf.
  38   Verhef uzelf, gij die heeft gedaagd als de inundatie, terwijl de Grote NSmt-bark vol is met uw Beeltenis en de Westerlingen adoreren uw pracht.
  39   Verhef uzelf, oudste, hoog op zijn standaard, Verheven ┌Lijder┐Hij die u geharpoeneerd heeft is onderworpen aan uw Mummie.
  40   Verhef uzelf, (gij) talrijk qua <decoraties>. De tempels van de nomen bevatten uw Mystieke Vormen.
  41   Verhef uzelf. Deze haven van de Goden is gevuld door de purificaties van uw beeltenis.
  42   Verhef uzelf, <Inundatie>, Grote Groene (Zee), want Kheraha is tevreden met U Weer Tot Leven Gebracht zijnde.
  43   Verhef uzelf, gij die heilig is in Heliopolis, die Re voortbracht in het Bnbn-huis.
  44   Verhef uzelf, Busirite, in Athribis, terwijl de Sluier uw beeltenis bedekt.
  45   Verhef uzelf, Pilaar, in Busiris. De Hoofd-Sluier heeft uw vorm verborgen.
  46   Verhef uzelf, grote Leeuw, in het §nnt-Sanctuarium. Anubis die boven zijn geheim is, is uw metgezel.
  47   Verhef uzelf, Sokar in de crypte, gevuld met de geofferde os gestoken onder uw vorm, terwijl de kinderen van Horus om hem ┌treuren┐.
  48   Verhef uzelf, in de Tombe-kuil, Tatenen. Uw beschimper zet u rechtop.
  49   Verhef uzelf, Prins in Thebe. (0) Osiris, heer van de Tronen der Twee Landen, (levende) wezens zijn in uw hand en zij die niet meer zijn, zijn bij u. De twee oevers (komen) buigend (naar u).
  50   Verhef uzelf, Eerstgeborene van de Eerstgeborenen. (0) Osiris, heer der triomf, Waarheid is met u, Isis is uw magische bescherming en uw (Zoon) Horus is de meester van de Goden.
  51   Verhef uzelf, God, talrijk qua vormen. De aarde onderwerpt zich aan (uw) inhuldiging, de Andere Wereld ondersteund uw Mummie, terwijl de Hemel is gevuld met de Ziel van uw goddelijke Ster.
  52   Staat gij Verheven Mummie, Osiris, Koning van Boven-Egypte,levende Geest. Verhef uzelf, dat gij uw mistrootigheid weg doet en de slaap uit uw ogen verdrijft.
  53   Verhef uzelf, heerser over de Westerlingen. Gij heeft uw hart verblijvend op zijn juiste plek; [uw] boezem -- zijn vermoeiheid gaat weg. De slaap die aan u blijft vastzitten is uw gruwel -- uw zwakte van uw lichaam en van uw vorm zat op u, terwijl u Straalde in de schoot van Noet.
  54   Verhef uzelf, Maan die de Twee Landen omcirkelt, [zaad bij het begin van het (maan) jaar. Alle wezens bevinden zich in uw omhelzing; zij], hun landen, hun steden en [hun] nome[n zijn geheel] de uwe.
T     [Gij wilt dat hij ┌handelt uit zichzelf┐].
Bezwering Pleyte 169
P 1   De (bezwering) "Waarlijk u bent een zegevierende", [wordt (ook) genoemd] "de (bezwering van de) Deugdzame".
  2   Lees van de (bezwering) "Waarlijk u bent een zegevierende".
a8
P     Om te zeggen:
S 1   Waarlijk u bent een onvervalste zegevierder, Osiris presiderend over het Westen, Osiris N. naast Re, terwijl de Enneade over u tevreden is. Triomf is aan u gegeven, met Re <zelf> als getuige.
  2   0 prachtig bent u. De cobras op uw Hoofd voeren lucht naar (uw) neus. (Zeg twee maal).
0 prachtig bent u op de schouders van de Hemel met de ornamenten van uw Vader Re. (Zeg twee maal).
0 prachtig bent u met de twee veren, Geest met de ornamenten van ontzagwekkendheid. (Zeg twee maal).
0 de twee (sanctuariums) komen naar u naar de brede hal om uw schoonheid te zien. (Zeg twee maal).
0 zij zien uw schoonheid wanneer u Opstijgt, opkomend in de vorm van Re. (Zeg twee maal).
  3   0 de inundatie overstromingen voor u in zijn seizoen om uw offers te laten groeien. (Zeg twee maal).
O voor u toegankelijk gemaakt zijn de watervogels, hun nekken omgedraaid om uw soliditeit te kleden. (Zeg twee maal).
O de Majesteit van Uto komt naar u; zij brengt u de handen van Tayet. (Zeg twee maal).
O de nomen komen naar u, hun producten dragend, de goden dragen leven en heerschappij. (Zeg twee maal).
O de Twee landen komen naar u hun belastingen dragend, terwijl hun Groten de aarde kussen. (Zeg twee maal).
O de vreemde landen komen naar u, de Egeïsche eilanders en de eilanden in het midden van de Grote Groene (Zee). (Zeg twee maal).
O beide, zij die zijn en zij die niet naar u komen {(zeg) twee maal}, want Re voorziet allen. (Zeg twee maal).
  4   O Horus komt naar u. Hij heeft de rebellen vernietigd, hij heeft de kwaadwillenden overwonnen. (Zeg twee maal).
O mijn Heer komt naar u. Hij heeft de rebellen vernietigd. (Zeg twee maal).
O uw Geest overwint de rebellen en de kwaadwillenden. (Zeg twee maal).
O kwade gedachten zullen er niet langskomen.
  5   O komt van Boven en Beneden-Egypte. O houdt gij van deze Verheven God die Re elke dag lief heeft. O Osiris, presiderend over het Westen, hij is Horus die besliste de strijd van de Twee landen. (Zeg twee maal).
O nooit zal de dag komen wanneer de plaats ┌waar hij is┐zal ophouden (te zijn).
(Zeg twee maal).
O uw botten zijn (die van) de levende Valk. Zij leiden u naar de (goddelijke) weg.
(Zeg twee maal).
O die Miljoenen jubileums viert.
(Zeg twee maal).
O komt zodat u leven en heerschappij kunt geven aan Osiris N. in het bijzijn van de heer der eeuwigheid.
b
P     Om te zeggen:
S 1   Heil aan u, Atoem; heil aan u Khepri. De werken van alle Goden blijven bewaard en alles gebeurt door u. Heil aan u, veilig en in leven. Heil aan u, ┌vormer┐van deze geest van Osiris N., welke u m.b.v. uw handen content maakt net zoals gij content bent met uw eigen geest. Gij maakt deze geest van Osiris N. content, temidden van uw festivallen. (Zij) die bij u zijn, zijn aan het <dansen>, gij geest van deze Osiris N.
  2   De grote Enneade houd er van om de Hemel schoon te maken voor Re en de aarde te bewaken voor Geb. Zij kalmeren de Twee Landen voor deze Osiris N. Zijn volgelingen (zijn zij) naar zijn prachtige zetel in de Horizon. Zij <verwijderen> zijn zonde (en) banen een weg door de storm, zodat deze Geest van Osiris N. kan Schijnen met de Enneade en gerespecteerd wordt met Ruty.. Hij zal niet onderdrukt worden door degenen die snel van begrip zijn, messcherp, die de leiding hebben over de executieplaats, (want hij is) de zegevierende die Geesten grijpt en hun krachten afpakt.
  3   "Heil aan u, gij Geest van deze Osiris N. Heil aan u", (zeggen) zij die achter u aan komen. "Heil aan u", zegt hij die is gekomen om u te adoreren. "Heil aan u", heeft hij gezegd die komt in uw Gevolg. "Heil aan u", <zegt> hij die is gekomen om te roeien voor u naar (elke) plaats waar uw Geest verlangt (te zijn).
  4   Moge deze Geest van Osiris N. bij zijn Geest zijn, constant blijvend, terwijl hij de dag doorbrengt ┌in blijschap over┐een zeer lange levensduur. Moge deze Geest van Osiris N. de leiding krijgen over de werken van Re. Mogen de Ouderen voor u opstaan van hun matten, terwijl de onschuldige mummies hun armen gebogen hebben bij het ontmoeten van deze Geest van Osiris N. tijdens het festival waarvan de goede en begunstigde geesten houden.
T     Einde.


1

Gebaseerd op Leiden T 311 (Ptol). Er wordt geen vignet gemeld door Pleyte.

2 De drie buitenlandse woorden kunnen Semitisch van oorsprong zijn ^rg, nod en Ark . Wellicht dan te vertalen als: "A piping of the Shepherd, son of Healing."
3 Wellicht een samenstelling van het Semitische kwr en Sqi, met sommige zoveel betekend als: "Graver van waterlopen". Of leest als KA-WA-rw-Sgt, aangezien in bezwering Pleyte 166 Wrbg of WA-rw-bAg voorkomt, daar aarzelend aangenomen als Egyptisch met alos mogelijke betekenis "Leeuw (Die) de levenloze doet verschrompelen", Als KA-WA-rw-Sgt hier bedoeld wordt, dan zou het kunnen betekenen: "Geest van de Leeuw die waterlopen doet verdrogen". ("Spirit of the Lion (Who) Parches Watercourses.")
4 Nog een mogelijk gemengde vorm. Indien gebaseerd op Egyptisch rw en Semitisch wkt , dan zou het kunnen betekenen: "Leeuw Die Zijn Geur Verlaat". ("Lion Who Leaves His Scent.")
5 Zou dit "druppel-twister" (Drip-twister) kunnen zijn, met Semitische basis, Szr and pk?
6 Hoewel gegroepeerd-geschreven (group-written), lijkt Nkk een afgeleide te zijn van het Egyptische nk, "copuleren".
7 Misschien vrouwelijk meervoud van het Semitische rk, "teder", "dol op".
8 §S 1 staat verticaal en aldus is het bedoeld om vooraf te gaan aan elk individueel item van §S 2-5.Oude Egyptische aangehaalde documenten.
Symbool Datum en beschrijving: Zie:
1 Leiden
T 31
Ptol. hiëratisch papyrus  uit Thebe
(zie afbeeldingen hieronder)
ibid. PlS. 126-73


Onder, 2 afbeeldingen van Leiden T31, Ptol. hiëratisch papyrus  uit Thebe

Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. (waarvoor dank)

 

Gebruikte afkortingen
Ptol Ptolemaeïsche periode.
Pers Perzische periode.
CT Coffintexts, sarcofaagteksten.
BM British Museum
OIP LXXXII The Egyptian Book of the Dead documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, edited by Thomas George Allen. 1960.
Pyr Sethe, Kurt. Die altaegyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums neu hrsg. und erhiutert .... Leipzig, 1908-22. 4 v. [Section numbers (not spell numbers) follow the abbreviation.]
JNES Journal of Near Eastern studies. Chicago, 1942- .

 

Terug naar de Inhoudsopgave Terug naar Bezwering Pleyte 166 Naar Bezwering Pleyte 170

 

 
Rechts