WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

 

De piramideteksten van Pepi I.

Bezweringen voor het voortgaan uit het Akhet
naar de hemel.
(Gallerij)


Door te klikken op het oog van Horus, opent zich een Word-document met daarin de afbeelding(en)
van de hiërogliefen tekst van de desbetreffende bezwering.

WENDEN TOT DE GEEST BIJ HET VERLATEN VAN DE VOORKAMER66
447
Oog van Horus

(Zie bezwering 336 van Merenre)


448

Recitatie
Mijn vader [Osiris] Pepi, eerbiedwaardige die slaapt, geweldige wordt slap! Sta op, ga van uw linkerzij af en ga zitten op die metalen zetel van u [....] nar die boot.
Mijn vader heeft geërfd van Horus als Horus in Zegel-ring, Seth inde Enneade, Sobek in [Shedit]. Laat armen slaan, laat trommelen neder gaan!
De geweldige Aanmeer-Paal zal naar [u] roepen; uw zuster Nephthys zal naar u [toe] komen, uw zuster Isis zal voor u schoonmaken; ue moeder Noet zal voor u naar beneden gaan. De vrouwen van Buto zullen bij u komen en zonneschaduw plaatsen {…]voor u [....] met de Onvergankelijke Sterren.
[....] heeft geregeld het portaal van uw vader [....] als toen Horus het portaal regelde van zijn vader Osiris. Dus, heb ik graan gemaaid voor uw Hbnnt-broden, ik heb emerkoren gemaaid voor uw voorraden. Wat er ook wordt gevonden geven wij aan u, zo dat u niet zult sterven vanwege hen in [....]. Zo, gij zult er voor worden voorbereid. Leef, leef!


WENDEN TOT DE GEEST BIJ HET VERLATEN VAN DE VOORKAMER
449
Oog van Horus

Recitatie
Pepi is niet degenen die eist om u te zien in die hoedanigheid van u welke in uw nadeel is ontwikkeld, Osiris, die eist om u te zien in die hoedanigheid van u welke in uw nadeel is ontwikkeld. Uw zoon is degene, die eist om u te zien in die hoedanigheid van u welke in uw nadeel is ontwikkeld-----in overeenstemming met dat wat u hebt gezegd: "Gelijk aan mij zijn die drie gelijken die als zwaluwkuikens onder de rivieroevers zijn"; en overeenkomstig met dat wat u heeft gezegd: "Een liefhebbende zoon is gekomen," en de Liefhebbende Zoon kwam tot leven. Zij zullen Horus roeien: zij zullen Horus roeien in Horus's verschijning uit de Geweldige Immersie.
De poort van de hemel is geopend, de Koele Wateren poort is open getrokken voor Horus van de Duat bij dageraad, dat hij moge dalen en schoon worden in het Moeras van Riet. De poort van de hemel is geopend, de Koele Wateren poort is open getrokken voor Pepi bij dageraad, dat Pepi moge dalen en Pepi schoon moge worden in het Moeras van Riet.
De poort van de hemel is geopend, de Koele Wateren poort is open getrokken voor Horus van de Duat bij dageraad, dat hij moge dalen en schoon worden in het Moeras van Riet. De poort van de hemel is geopend, de Koele Wateren poort is open getrokken voor deze Pepi bij dageraad, dat hij moge dalen en schoon moge worden in het Moeras van Riet.
De poort van de hemel is geopend, de Koele Wateren poort is open getrokken voor Horus van Shezmet bij dageraad, dat hij moge dalen en schoon worden in het Moeras van Riet. De poort van de hemel is geopend, de Koele Wateren poort is open getrokken voor Pepi bij dageraad, dat Pepi moge dalen en schoon moge worden in het Moeras van Riet.
De aarde zal worden open gehakt voor hem en een gegeven offer zal worden neergelegd voor hem, want hij is verschenen als koning en hij heeft mijn67 insignes en zijn troon. Hij zal komen over het 'Looking Canal', hij zal het 'Kronkelende Kanaal' bevaren en 'Zij uit Buto' zal de arm van Pepi nemen bij de (binnen) grens van haar sanctuarium, bij de (binnen) grens van haar ontoegankelijke plaats die de god heeft gecreëerd voor haar. Want Pepi is een schoon individu, zoon van een schoon individu, schoongemaakt met die vier kruiken van mij, die overvol zijn gevuld uit het kanaal van god in Iseum, degene die de wind heeft van de Geweldige Zetel/Plaats (d.w.z. de hemel) toen de Geweldige Zetel (hem) zijnde Horus aan het optillen was.
"Laat hem komen, want hij is schoon," zegt de schoonmaker van de Zon, de poortwachter van de Koele Wateren, over Pepi, hem aanbiedend naar de vier goden bovenop het Kenzet Kanaal zodat ze als gids kunnen dienen voor Osiris Pepi, zodat ze als gids kunnen dienen voor de Zon. Zijn grensmarkeringen zijn beeindigd en zijn terreinmarkeringen kunnen niet worden gevonden,68 terwijl Geb met zijn (ene) arm richting de hemel en zijn (andere) arm richting de aarde, biedt Meryre aan bij de Zon, dat Meryre de goden moge managen voor hem en Meryre de boot van god voor hem moge leiden.
Meryre zal verwerven, de hemel, zijn pilaren en zijn sterren en de goden zullen eerbiedig naar hem toekomen. De akhs volgen Meryre i.v.m. zijn ba, hun staven gebroken hebbende en hun wapens aan gruzelementen.
Want Pepi is een groot individu, een zoon van een groot individu, aan wie Noet het leven schonk. Pepi's kracht is 'Seth the Ombite's' kracht. Deze Pepi (is) een grote wilde stier die tevoorschijn is gekomen als de Belangrijkste der Westerlingen. Meryre is de uitstroom van de inundatie, eruit verschijnend toen het water tot stand kwam. Hij is de Ka's-toewijzer, wiens (lichaam) vele kronkels heeft. Pepi is de documentschrijver van god die zegt wat is en tot leven brengt wat niet is. Pepi is de hoofdboek van geronnen bloed dat kwam van het Grote-Ding (kroon). Pepi is het oog van Horus dat machtig is tegen mensen en krachtig tegen de goden.
Horus zal Meryre optillen, Seth zal hem omhoog brengen en Pepi zal een offer uitstorten en een ster-uitstorten. Hij zal detwee goden tevreden stellen zodat zij tevreden zijn: hij zal de twee goden tevreden stellen wanneer zij boos zijn (op elkaar).69


450
Oog van Horus

Recitatie
Geb zal lachen, Noet zal gniffelen voor zijn aangezicht als Pepi omhoog gaat naar de hemel. De hemel zal om hem roepen, de aarde zal voor hem beven.
Hij heeft de stormwolken verdreven, schreeuwend als Seth en zij bij deuiteinden der hemel zullen de hemelpoorten voor mij openen. Hij zal staat op Shu, de sterren afgeschermd voor hem met de fan voor (het koelen) van gods waterkruiken. Hij zal de hemel bereizen als Zewntju, de derde (metgezel) van Sothis van de schone plaatsen, schoon gewoden in de ochtend meren.
'Meer-Stapper'70 maakt zijn perfecte wegen en leidt hem naar de geweldige zetel die de goden creëerd, die Horus heeft gemaakt en Thoth voort bracht, zo dat Isis hem kan ontvangen en Nephthys hem kan voortbrengen. Aldus zal hij zitten op de geweldige zetel die de goden maakt en de Ochtend God zal ontwakend bij hem komen en de goden in broederschap; zij van het Akhet zullen op hun gezicht bij hem komen en de Onvergankelijke Sterren in eerbied.
Hij zal de offer snijtafel ontvangen, hij zal (de offerkamer) "Mond der Goden", managen. Hij heeft de hemel ondersteund met (een symbool van) leven (en) leunt op de aarde met blijdschap: dat (beteken) dat zijn rechter arm de hemel ondersteund met wAs-staf, zijn linker arm steund op de aarde in blijdschap. Omdat de abominatie van ´Deurwaarder´ (Summoner), de poortwachter van Osirisaan het overvaren is zonder dat er tol aan hem is betaald, hij zal een tarief voor hemzelf vinden en zodoende voor hemzelf zijn levenslucht ontvangen. Hij zal blijdschap inhaleren en verzadigd worden door de godenoffers: wanneer hij de lucht heeft ingeademd, is hij tevreden met de noordenwind, dan zal hij verzadigd worden te midden van de goden.
Zo, hij zal scherp worden als 'de geweldige scherpe' en voorwaarts gaan naar de voorgrond van de Tweevoudige Heiligdommen. Hij zal slaan met de stok en managen met de de papyrus-scepter. Hij zal zijn kronieken maken voor de mensen en over de liefde van hem voor de goden, (zeggend): "Spreker, zeg wat is en zeg niet wat niet is, want elisie is een gods gruwel. Laat hem verzorgd worden en rapporteer hem niet (verkeerd). Pepi is uw zoon, Pepi is uw erfgenaam."


451
Oog van Horus

(Zie bezwering 7 van Teti)


WENDEN TOT DE VERTREKKENDE GEEST
452
Oog van Horus

Recitatie
Mijn vader71 heeft een hart voor zichzelf gemaakt, de andere is van hem weggenomen met de intentie hem tegen te houden om omhoog te gaan naar de hemel en te waden in de wateren van het Kronkelende Kanaal.
Anubis is gekomen en ontmoet jou, Geb heeft zijn arm aan u gegeven, vader Pepi bewaak de aarde, leidt de akhs. Ik treur en treur mijn vader, (zeggend): "O!"
Verhef uzelft Pepi! Ontvang uw vier waskruiken voor u en wordt schoon in het jakhalsmeer en gewassen in natron-water uit het Ochtend Meer. U zult worden schoongemaakt bovenop uw waterlelie in het Moeras van Riet, bevaar de hemel en creëer uw verblijf in het Moeras van Rust tussen de goden die naar hun ka zijn gegaan.
Zo, zit op die metalen zeten van u. Ontvang uw scepter en uw Ams-staf en leidt hen in Nun, bestuur de goden en plaats de akh in zijn akh. U zult uw route verwerven en gaan roeien over uw waterroute als de Zon op de oevers van de hemel.
Pepi verhef uzelf! Ga in uw akh!


453
Oog van Horus

Recitatie
Pepi is weggegaan, omhoog naar de hemel tussen de goden in de hemel en aldus staat hij bij de grote schenkel, de speech van het gepeupel horend:
De Zon zal u vinden op de oevers van de hemel als iemand met een waterloop in Noet. "Welkom aangekomene!" zeggen de goden. Hij zal zijn armaanreiken richting u in het Izken van de hemel. "Iemand die zijn plaats kent is gekomen," zegt de Enneade.
Wordt schoon; neem plaats op uw zetel in de boot van de Zon en roei bovenstaande en verhef hen die ver weg zijn. Gij zult roeien met de Onvergankelijke Sterren, zeilen met de onvermoeibaren en de lading van de Nachtboot ontvangen. Gij zult de akh worden in de Duat en leven in dat plezierige bestaan waarin de heer van Achter de Horizon leeft, de geweldige vloed in Noet.
"Wie heeft dit voor u gedaan?" zeggen de goden die Atoem volgen.
De Geweldige daarginds, is degene die dat voor hem heeft gedaan, degene in het noorden van de waterloop waar Noet toezicht op houdt. Hij heeft zijn oproepen gehoord en heeft gedaan wat hij heeft gezegd en [hij] heeft zijn lichaam verworven in het officiele gerechtshof van Noen op de voorgrond van de Grote Enneade.


DE HEMEL NADEREN
454
Oog van Horus

(Zie bezwering 18 van Teti)


455
Oog van Horus

Recitatie
Gij (godin) die meer blijvend is dan de blijvende en gij dikkop (god) die een kind is op de voorgrond van Letopolis met zijn levens op zijn nek! Uw zetel is [voor] uw zoon, (godin); [uw] zetel is voor uw zoon, (god), want Geb heeft geroepen naar [hem ....].


BIJ DAGERAAD72
456
Oog van Horus

(Zie bezwering 8 van Teti)


457
Oog van Horus

Recitatie
"De hemel is geopend, de aarde is geopend, de 'Kijkende (Wateren)' spelonken zijn geopend, de stukken van Noen zijn geopend, stukken van het zonlicht zijn losgelaten door dit unieke personage die elke dag stabiel is": dit is gezegd voor hem als hij opstijgt naar de hemel.
Ik zal worden gezalfd met eersteklas olie en gekleed in de beste linnen en ik zal zitten op dat waardoor Maat leeft, met zijn rug tegen de rug van die goden in het noorden van de hemel----de Onvergankelijke Sterren en hij zal niet vergaan; de niet te passeren wezens en hij zal niet passeren; de tanende wezens en Pepi zal niet tanen.
Indien Montu omhoog gaat, dan zal hij met hem meegaan; indien Montu rent, dan zal hij met hem rennen.


458
Oog van Horus

Recitatie
"De hemel is zwanger geworden met wijn-kleurige vloeistof73 (d.w.z. bloed), Noet heeft het leven geschonken aan haar dochter, de ochtend en hij zal zichzelf verheffen, de derde (metgezel) van Sothis van de schone plaatsen. Wanneer hij schoon is geworden in de Ochtend Meren, zal hij worden gezuiverd in de Jakhals Meren.
Doornstruik verwijder jezelf van zijn weg, dat hij het zuidelijk deel van het Moeras van Riet moge bereiken.
Het Gids Kanaal is geopend, het Kronkelende Kanaal is overstroomd.
De twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor Horus, dat hij moge overvaren naar het Akhet, waar de Zon is;
de twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor hem van het Akhet, dat hij moge overvaren naar het Akhet, waar de Zon is;
e twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor Horus van Shezmet, dat hij moge overvaren naar het Akhet, waar de Zon is;
e twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor oostelijke Horus, dat hij moge overvaren naar het Akhet, waar de Zon is;
e twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor mij----want deze Meryre is Horus van de goden----en hij zal overvaren naar het Akhet, waar de Zon is.
Hij zal zijn troon ontvangen die zich in het Moeras van Riet bevindt. Hij zal afdalen naar het zuidelijke deel van het Moeras van Rust.
Meryre is de Geweldige, zoon van de Geweldige, verschijnend van uit de dijen van de Tweevoudige Enneade.
Deze Pepi heeft de Zon aanbeden, Meryre heeft de oostelijke Hoprus aanbeden, hij heeft Horus van het Akhet aanbeden toen hij was vastgebonden op zijn plank. Wanneer hij tevreden wordt aangaande deze Pepi, dan zal hij tevreden zijn over Horus omwille van zijn tong;74 wanneer hij tevreden is over Horus omwille van zijn tong, dan zal hij tevreden worden aangaande deze Pepi.


459
Oog van Horus

Recitatie
Zo is Pepi gekomen van uit Pe, waar de ba's van Pe zijn: Meryre vastgebonden zijnde met de borstband van Horus, Meryre gekleed zijnde in de kleding van Thoth, Isis voor hem, Nephthys achter hem, 'Paths-Parter' een weg afscheiden voor hem, Sjoe hem optillend, de ba's van Heliopolis die een trap voor hem neerleggen om zich aan te sluiten bij het hogere en Noet haar armen gevend richting hem net als ze deed voor Osiris op de dag dat hij aanmeerde.75
Gezicht-Achter-Hem, vaar Pepi naar het Moeras van Riet.
"Van waar bent u gekomen?" (zegt de veerman).
Hij is gekomen uit Awaret. Zijn gevaarlijke is de cobra die kwam van de god, de uraeus die kwam van de Zon. Vaar hem over: plaats hem in het Moeras van Riet. Die vier akhs---Hapi, Duamutef, Imseti en Qebehsenuef---die bij Meryre zijn, zijn er twee aan de ene kant en twee aan de andere kant en deze Meryre is de stuurman.
Hij zal de Tweevoudige Enneade vinden en zij zijn degenen die hun arm zullen geven aan Meryre. Hij zal tussen hen zitten om zijn oordeel te geven en Meryre zal hen die hij daar heeft gevonden besturen.


460
Oog van Horus

Recitatie
Pepi is Zetjti.76 Meryre is Zeti-zeti. Meryre is 'Hij van het zwzw-kanaal'. Meryre is Zewentju die rondvaart in de hemel. Pepi is Ka-maker het effectieve wezen van de erfelijke koningen. Meryre is Verborgen, het verborgen wezen van dit land. Meryre is Tjemi van de Twee Landen. Meryre is 'Hij Die Bruist', Meryre is Actief/Bewegend. Meryre is (de godin) 'Zegen'., Meryre is (de godin) 'Ontzag'. Meryre is Bat met haar twee gezichten. Pepi is degene die zichzelf redt en hij heeft zichzelf gered van al het slechte.
Recitatie zonder pauze:
Pepi is de Wijfjes-Jakhals, Meryre is 'Hij van de Wijfjes-Jakhals. Meryre is Hapi. Meryre is Duamutef. Meryre is Imseti. Meryre is Qebehsenuef. Meryre is Lange-Vleugels. Pepi is die geweldige goden op de voorgrond van het meer. Meryre is de levende Ram met het gezicht van een duizendpoot wiens hoofd een waar genoegen is, die zijn lichaam heeft gered en zijn lichaamweg nam van de verstoorders.
Gedane zaken nemen geen keer. Wat gedaan is zal naar de rest gaan, en wat er verordend is, is verordend. Meryre zal handelen voor hem die goed handelt en Meryre zal verordenen voor hem die goed verordent, want Meryre's lippen zijn de Tweevoudige Enneade. Meryre is de geweldige Speech.
Pepi is Broederlijk, Meryre is Zusterlijk. Meryre zal van al het slechte worden bevrijd.
Recitatie zonder pauze:
Mensen en goden, (plaats) uw armen onder Meryre, dat jullie hem moge optillen en dragen naar de hemel, net als de armen van Sjoe onder de hemel wanneer hij het draagt.
Naar de hemel!----twee keer. Naar de geweldige plaats, tussen de goden!


461
Oog van Horus

Recitatie
Stuurman, vertel hem dat 'hij die heeft', dat 'hij die niet heeft' er is.
Het ravijn-kanaal is geopend, het Moeras van Riet is overstroomd en het Kronkelende Kanaal is gevuld met water.
De twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor Horus, opdat hij er op kan varen naar waar de Zon is;
de twee rieten boten van de hemel zijn gereed gemaakt voor de Zon, opdat hij er op kan varen naar waar de Horus van het Akhet is.
Hij zal Meryre toevertrouwen aan zijn vader, de maan; Meryre's broeder is de ochtend god. Hij zal Meryre toevertrouwen aan die vier jongelui die zitten op het oostelijk deel van de hemel, aan die vier jongelui met donkergrijs gekleurd haar die zitten in de schaduw van de toren van 'Hij van de Hoogte'.
Recitatie zonder pauze:
Zijne grootheid, zijne grootheid, Meryre zal zich in zijn grootheid bevinden!


462
Oog van Horus

Recitatie
De hemel heeft gesproken, de aarde heeft gebeefd, Geb heeft geschokt, gods twee gebieden hebben geschreeuwd, de aarde is open gehakt en een aangeboden offer is neergelegd voor Meryre, levend en stabiel.
Aldus zal hij voortgaan naar de hemel. Hij zal het Bassin voor leven en autoriteit oversteken, reizen over het woeste meer, één die Shu's muren om ver werpt.
Aldus zal hij voortgaan naar de hemel, zijn vleugelspitsen als die van een grote vogel. Zijn ingewanden zijn gewassen door Anubis en Horus's service in Abydos ----Osiris z'n purificatie---- is uitgevoerd.
Aldus zal hij voortgaan naar de hemel temidden van de sterren en de Onvergankelijke Sterren. Zijn zus Sothis en zijn leider, de ochtend god, zullen zijn arm nemen naar het Moeras van Rust.
Aldus zal hij daarginds zitten op zijn metalen zetel, wiens gezichten die van woest kijkend leeuwen zijn en wiens voeten de hoeven van een grote wilde stier zijn.
Aldus zal hij staan in gindse lege plaats die zich bevind tussen de twee geweldige goden, zijn staf bin zijn arm. [Hij] zal zijn arm opheffen richting de mensen van het Zonlicht en de goden zullen eerbiedig naar hem toekomen.
De twee geweldige goden zullen ontwaken vanaf hun zij en hem vinden, oordelend in de Tweevoudige Enneade. "hij is van elke functionaris de functionaris," zullen zij over hem zeggen, Pepi geïstalleerd hebbend in de Tweevoudige Enneade.


DE VEERBOOT ONTBIEDEN
463
Oog van Horus

Recitatie
Horus's twee duwende palen, Thoth's vleugels, vervoer Pepi, laat hem niet ondergaan (d.w.z. laat hem niet zitten in een scheepswrak). Dat u brood moge geven aan Pepi, dat u bier moge geven aan Pepi, van u brood van de eeuwigheid van uw bier van de continuïteit. Pepi is iemand die behoort tot de twee obelisken van de Zon die behoren aan de aarde, Pepi is iemand die behoort tot de twee oogverblindende wezens van de Zon die behoren bij de hemel.
Deze Pepi zal gaan op de twee rieten boten van de hemel voor de Zon, want hij draagt die vaas met het koele water van de Zon dat het land van de Nijlvallei reinigt voor de Zon als hij tevoorschijn komt uit zijn Akhet. Deze Pepi is nu vertrokken naar het Moeras van Leven, de Zons rustplaats in de Koele Wateren. Deze Pepi zal Qebehut, Anubis´s dochter vinden, hem ontmoetend met die vier waterkruiken van haar. Wanneer ze het hart van de geweldige god er mee zal koelen op zijn dag van het ontwaken, zal zij het hart van Pepi er mee koelen voor het leven, Pepi reinigen en wassen in natron/water.
Deze Pepi zal een plaats en een maaltijd ontvangen van dat wat zich in de graanschuur van de geweldige god bevind, deze Pepi is gekleed door de Onvergankelijke Sterren (of "Kleed je aan," zeggen de Onvergankelijke Sterren). Deze Pepi zal voorwaarts gaan naar de voorgrond van de Tweevoudige Heiligdommen en de plaats in bezit nemen van hen die zijn uitgerust met (een fatsoenlijke) conditie.


464
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Oh Triller, veerman van het Laurier Moeras! Pepi is de verzorger van uw ossen, degene die verantwoordelijk is voor de Geboorten Veroorzakende godin. Pepi is uw pottenbakker op aarde, de sloper van het complete ei, die door Noet gebaard is. Hij is gekomen met het land voor u meegebracht, dat door hem gemodelleerd is in de nacht van uw geboorte en de dag van uw Geboorte Gevende godin: het is een bier-kruik.
Gij bent een vondeling die onwetend is aangaande uw vader en gij kent uw moeder niet. Laat hem u niet rapporteren aan hen die onwetend zijn over u zodat zij u kennen. Vervoer hem snel naar de aanlegplaats van dat moeras van gods makelij waarop de goden groeien gezeten op hun Nieuw-Jaars dagen.


465
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Oh gij die de verwoeste vervoerd, loods (letterlijk: iemand die leidt) veerman van het Moeras van Riet! Pepi is degene die leidt naar de hemel (en) naar de aarde, Pepi is degene die leidt naar dit eiland van land waar naar toe hij is gezwommen en gearriveerd is, welke zich bevindt tussen de dijen van Noet. Hij is een dwerg van de goden dansen, een entertainer voor zijn [geweldige] zitplaats.
[Want] dit is wat u gehoord hebt in de huizen en hebt opgevangen in de wandelgangen op de dag dat u geroepen werd om te horen welke orders er gegeven werden: "Ziet, de twee op de geweldige goden zetel---zij zijn 'Degelijkheid' en 'Gezondheid'---roepen naar Pepi, waardoor deze Pepi zal overvaren naar het moeras van [godes geweldige] prachtige zetel, waarin [hij] doet wat is gedaan met de geëerden, hen toevertrouwen aan ka's en gevangen gevogelte aan hen toewijzend." Dat is wat Pepi is77 en hij zal deze Pepi toevertrouwen [aan] ka's en Pepi een vogelvangst toekennen.


466
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Oh, Verwoester, veerman van het Moeras van Rust! Pak die (veerboot) voor Pepi!
Pepi is iemand die is gegaan, Pepi is iemand die is terug gekoemn---de zoon van de Dagboot, die ze baarde in het aangezicht van de wereld, aan de rechterzijde van Osiris, in een dageraad geboorte waardoor de Twee Landen leven.
Pepi is de jaars aankondiger, Osiris. Ziet, hij is gekomen met een boodschap voor uw vader Geb: "In vrede is de staat van het jaar."78
Deze Pepi is afgedaald met de Tweevoudige Enneade in de koele wateren. Pepi is de pottenbakker van de Tweevoudige Enneade die het Moeras van Rust heeft aangelegd.
Deze Pepi vond de goden staand, gekleed in hun linnen, hun witte sandalen aan hun voeten. Toen wiepen zij hun witte sandalen weg en dankten hun linnen af. "Wij hebben onszelf niet geïnformeerd over uw daling (d.w.z. wij hadden u niet verwacht)", zeiden ze. Aangezien u hebt gezegd (deze goden), aanschouw de verhoogde weg die is aangelgd voor u: "“Informatie/Nieuws” is de naam van de recreatie plaats… zij op de recreatie plaats “Informatie/Nieuws”"
Zo, sta op Osiris en vertrouw Pepi toe aan hen boven de verhoogde weg “Informatie/Nieuws”, ten noorden van het Moeras van Rust, net als u Horus toevertrouwde aan Isis op de dag dat u haar bezwangerde, dat zij Pepi mogen laten eten van de moerassen en drinken van de bronnen binnein het Moeras van Rust.


467
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Oh, Gezicht-Achter-Hem, Osiris's portier! Vertel Osiris om voor deze Pepi de boot van u te pakken waarin de gereinigden overvaren om koel water te ontvangen op de heup van de Onvergankelijke Sterren, zodat hij er in kan overvaren met de band van groen en rood linnen die als het Oog van Horus is geweven, met de bedoeling om het om de pijnlijke vinger van Osiris te wikkelen. Zo, deze Pepi zal openlijk gaan en het lot van het geweldige meer zal hem vermijden.
Ga open, deur van de Kijkende (Waters)! Trek open, deur(grendels) van Kherti's standaard meer! Tweevoudige Enneade, inviteer Pepi om met u te gaan naar het Moeras van Rust, overeenstemmend met de status van deze Pepi als (letterlijk: van) een bezitter van eer. Deze Meryre zal slaan met de staf, deze Pepi zal leiden met de papyrus-scepter en Pepi zal het escote van de Zon leiden.
De aarde is gekoeld, Geb is bewierookt en de Tweevoudige Enneade is ontleed: Pepi is de Ram die tussen jullie door passeert oh goden.
Het Baai-boom kanaal is geopend, het Baai-boom kanaal is gevuld met water. Zo, het Moeras van Riet is overstroomd en het Moeras van Rust is gevuld met water en waar zij naar toe gaan is daar waar die vier jongeren zijn die staan op het oostelijk deel van de hemel twee rieten boten breeuwen voor de Zon, zodat de Zon er op kan gaan naar zijn Akhet. Zij zullen twee rieten boten breeuwen voor deze Pepi en Pepi zal er op gaan naar het Akhet alwaar de Zon is.
Ochtend god, Horus van de Duat, goddelijke valk, bijeneter van wie de hemel is bevallen! De groeten aan u in deze vier vreedzame gezichten van u die zien wat er in Kenzet is en de storm verdrijven voor de vreedzamen! Moge u aan Pepi deze twee vingers van u geven die u gaf aan de jonge meid, de dochter van de oudste god toen de hemel was gescheiden van het land en de goden vertrokken naar de hemel. U bent ba en kennelijk op de voorste deel van uw vlot van 770 el79 die de goden van Pe voor u breeuwden en die de oostelijke goden voor u in vorm hebben gebogen. Laat deze Meryre met u vooretgaan in u vlot's cabine.
Pepi is de zoon van de Kever, geboren uit de vulva onder de lokken van Zij-Komt-(en)-Zij-groeit (She-Comes-(and)-She-Increases), de Vrouwlijke-noorderling, die Ene kwam van Gebs voorhoofd. Pepi is dat wat bestaat tussen de dijen van Ogen-Voorwaarts in de nacht van zijn afvlakkende brood (deeg) en de dag van het afhakken van de koppen van de gevlekte slangen.
Moge u die gezegende harpoen van u ontvangen---uw schacht die de rivieren samenbrengt, wiens uitsteeksel de bliksemschichten van de Zon zijn, wiens haken de klauwen van Mafdet zijn---en Pepi zal er de koppen van de vijanden mee afhakken in het Moeras van Rust.
Hij is afgedaald naar het Geweldige Groen. Buig uw hoofd, doe uw armen omlaag, Geweldig Groen! Dit zijn de kinderen van Noet die neergaan op u, met hun kransen op hun hoofd en hun slingers van halfa-gras om hun nek, dit de Rode Kronen en de kanalen van het Moeras van Rust groen kleuren voor de geweldige Isis---zij die de hoofdband bevestigde op haar zoon Horus als een jonge man in Akhbit, haar kleding gebruikend en bewierokend voor hem zodat hij het land kan oversteken in zijn witte sandalen en kan gaan om zijn vader Osiris te zien.
Deze Meryre heeft zijn pad waargenomen gelijk aan de twee met hun vangst van gevogelte. Deze Pepi heeft een gesprek gevoerd met hen die ka's hebben. Wanneer deze Pepi naar het grote eiland in het midden van het Moeras van Rust is gegaan, waarop de goden en de zwaluwen landen-----de Onvergankelijke Sterren zijn de zwaluwen----zullen ze aan Pepi die plant des levens geven waarvan zij leven en jullie zullen er allen samen van leven.
Dus gij80 zult deze Pepi laten voortgaan met u naar dat geweldige moeras dat voor u is neer gelegd binnen de gods' grenzen. [Wat] u 's-nachts eet zal het land verlichten (d.w.z. de dageraad veroorzaken) zijnde vol van Overvloed. Deze Pepi zal eten warvan u eet en deze Pepi zal drinken van dat wat u drinkt en u zult de rug van deze Pepi plaatsen tegen de mast, tegen de belangrijkste van zijn vlaggenmasten. Gij zult deze Pepi laten plaatsnemen bij de rechtvaardigheid en deze Pepi zal opstaan voor zijn staat van eer. Deze Meryre zal opstaan, zijn staat van eer verworven hebbend in uw aaanwezigheid zoals het verwerven door Horus van het huis van zijn vader van zijn vaders broer Seth in de aanwezigheid van Geb.
Aldus zult u deze Pepi brengen als de beste functionaris van de akhs, de noordelijke Onvergankelijke Sterren van de hemel, die regeren over het voedsel, gedane offergaven bewaken en die deze (benefieten) laten neergaan naar hen op de voorgrond van de ka's in de hemel.


468
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Jullie vier vooraanstaanden met vlechten, met uw vlechten aan de voorkant, uw vlechten op uw slapen, uw vlechten aan de achterkant en het midden van jullie hoofden met los haar! Haal die veerboot voor deze Pepi! Haal die ophaal-boot voor Pepi!
Schamel is degene die het overvaart naar deze Pepi tezamen met 'Ziet-Achter-Zich', zodat hij kan voortgaan naar de zijde waar de Onvergankelijke Sterren zich bevinden en zich tussen hen kan begeven.
Indien gij de oversteek vertraagd voor deze Pepi, dan zal deze Pepi uw identiteit onthullen aan de mensen die hij kent en aan hen die hij niet kent en Pepi zal die losse haren in het midden van jullie hoofden eruit trekken als een waterlelie uit de moeraslanden.


469
Oog van Horus

Recitatie
Meer-bevaarder, haal me op! Meer-bevaarder, haal me op!
"Het is een grijze gans (sprekend)?" (vraagt de veerman). Haal hem op!
"Het is een pijlstaart eend?" Haal haar op!
"Het is lang gehoornde stier?" Haal hem op!
Verhul Pepi als een reiger en sla uw vleugels uit als een "jongeren-vader" (reiger)!
Pepi zal naar zijn vaders gaan die zich op de voorgrond van 'Spread-Lake' bevinden.
I heb coor deze Pepi gebracht, zijn niet vergane brood (en) en zijn niet zure bier. Deze Pepi zal zijn brood alleen opeten: deze Pepi hoeft het niet te geven aan degene na hem (wanneer) ik het heb gered van knmwt.


470
Oog van Horus

Recitatie
'Ziet-Achter-Zich', 'Gezicht-Achter-Zich! Ziet, deze Pepi is gekomen, het oog van Horus dat was samengebonden gehaald hebbend voor u, diegene in het Moeras van het Roeien. Haal die door Chnoem gemaakte boot voor deze Pepi.
Oh Hapi, Imseti, Duamutef en Qebehsenuef! Haal voor deze Pepi die door Chnoem gemaakte boot, die zich in het Kronkelende Kanaal bevindt.
'Doorslikker', open de weg voor Pepi! Oh, 'Heat-Snake', open de weg voor deze Pepi! Nekhbet, open de weg voor deze Pepi!
Gegroet, jonge meid, in vrede! Begeer deze Pepi en deze Pepi zal jou begeren.
(Pepi) heeft u afgewezen, slechtheid! Gij zult deze Pepi niet verkrijgen en deze Pepi zal u niet verkrijgen.


VERENIGEN MET DE ZON
471
Oog van Horus

Recitatie
De hemel heeft voor Pepi het zonlicht versterkt. Zodanig dat deze Pepi zal opstijgen naar de hemel als het oog van de Zon en deze Pepi zal staan bij het oostelijke oog van Horus waarmee gods' proces wordt aangehoord.
Het staat op de voorgrond van de akhs zoals Horus staat op de voorgrond van de levenden. Aldus zal deze Pepi staan op de voorgrond van de akhs en de Onvergankelijke Sterren zoals Osiris staat op de voorgrond van de akhs.


472
Oog van Horus

Recitatie
Pepi is rein geworden tijdens de reiniging die Horus uitvoerde voor zijn oog. Pepi is Thoth, die jou heeft verzorgd, (oog); Pepi is geen Seth, die het heeft weggenomen.
Wordt vrolijk goden! Wordt opgewekt Tweevoudige Enneade! Horus maak kennis met deze Pepi want deze Pepi draagt de Witte Kroon, Horus's oog, waardoor iemand machtig wordt. Wordt opgewekt goden daarboven; kom tevoorschijn! Het gezicht van deze pepi is dat van een jakhals, de armen van deze Pepi zijn die van een valk, de vleugelpunten van deze Pepi zijn die van Thoth. Geb zal deze Pepi naar de hemel vliegen zodat deze Pepi Horus's oog bij zich kan brengen.
Deze Pepi heeft uw grens-markeingen verwijderd (gij) doden. Deze Pepi is over uw veld-markeringen gestapt, (gij) impedimenten, onder Osiris's opzicht. Pepi heeft Seths wegen vermeden en deze Pepi de boodschappers van Osiris omzeild. Er is geen god die deze Pepi kan grijpen, geen tegenstander die het pad van deze Pepi kan begaan. Pepi is Thoth, de krachtige der goden. Atoem heeft deze Pepi ontboden bij de hemel, voor leven zodat Pepi het oog van Horus bij hem kan brengen. Pepi is Chnoems zoon en Pepi heeft niets verkeerd gedaan.
Breng deze toespraak onder uw aandacht Zon. Hoor het aan, stier van de Negen (bogen der hemel) en splits het pad van deze Pepi en verruim Pepi's plaats op de voorgrond van de goden, opdat deze Pepi Horus' oog naar hen moge brengen, dat Pepi dat wat van zijn hoofd kwam voor hem moge vastbinden, dat deze Pepi hun kan laten zien met zijn twee complete ogen. Hij heeft zijn opponenten er (d.w.z. Horus's oog) mee zgevangen.
Horus heeft zijn oog verworven en het aan deze Pepi gegeven. Zijn geur is gods geur: de geur van Horus's oog bevindt zich op het lichaam van deze Pepi. Deze Meryre is er mee gekomen naar de voorgrond en deze Pepi is gaan zitten op jullie geweldige zetel goden, tussen de twee controlerende machten met Pepi's schouder richting Atoem.
Pepi is degene die de goden heeft belet om af te dalen om te zoeken naar het oog van Horus. Deze Pepi heeft er naar gezocht in Pe en heeft het gevonden in Heliopolis en deze Pepi heeft het van Seths hoofd weggenomen op de plek waar zij (d.w.z. Horus en Seth) hebben gevochten.
Horus geeft uw arm aan deze Pepi. Horus accepteer dat uw oog tevoorschijn komt voor u, dat het tevoorschijn moge komen voor u. Wanneer deze Pepi bij u komt voor het leven, Horus's oog zal bij u komen met deze Pepi, bovenop Pepi voor eeuwig.


473
Oog van Horus

Recitatie
Wordt rein, Zon! Wordt mooi, Horus! Criminaliteit is beëindigd, afkeer is verjaagd voor de gods gedaante, de zoon van de god, de boodschapper van de god.
Deze Pepi is voortgegaan in het meer van Kenzet en deze Pepi is rein geworden in het Moeras van Riet. Deze Pepi zal door de volgelingen van Horus, Paden-waarnemer, een boog en een werpstok, worden gereinigd en zij zullen voor Pepi de bezwering van 'het tevoorschijn komen' maken en voor deze Pepi de bezwering van 'het opstijgen' maken.
Deze Pepi zal overgaan in uw boot van de Zon door de goden geroeid. Wanneer deeze pepi opstijgt zullen zij opgewekt worden bij het ontmoeten van deze Pepi net zoals zij opgewekt wordt bij de ontmoeting met de Zon als hij tevoorschijn komt in het oosten, (zeggend): "Stijgt op! Stijgt op!"


OPROEPEN VAN DE GODEN
474
Oog van Horus

Recitatie
Deze Pepi is rein geworden in het Moeras van Riet, waarin de Zon rein is geworden.
Horus, ren! De rug van deze Pepi is de rug van Thoth, Pepi's voeten zijn Shu's voeten. Breng hem naar de hemel (goden), geef uw arm aan deze Pepi.


475
Oog van Horus

Recitatie
Dit is (hoe) Atoem zich gedroeg aangaande het beginnen van een erectie (letterlijk: penis-verlenging) bij hem in Heliopoliso; hij nam zijn penis in zijn hand om er een ejaculatie mee te maken en de twee tweelingen werden geboren, Shu en Tefnoet.
Zij zullen deze Pepi tussen zich innemen en deze Pepi plaatsen tussen de goden op de voorgrond van het Moeras van Rust.
Recitatie , vier keer:
Deze Pepi zal omhoog gaan naar de hemel, deze Pepi zal afdalen naar de aarde.


476
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Zewentju, die de hemel negen keer per nacht bereisd, grijp de arm van deze Pepi vast en vervoer hem over dit kanaal.
Laat deze Pepi dalen tot in deze boot van de god waarin het assemblee (letterlijk: buik) van de Enneade roeit, dat deze Pepi er in moge roeien en er zal voor u een bezwering van 'de Natron-god' worden gemaakt en er zal voor een bezwering voor 'bewieroking' worden gemaakt, (zeggend): "Sta op de voorgrond van de Grote Enneade! Ga zitten Natron-god, op de voorgrond van het geweldige heiligdom!"


477
Oog van Horus

Recitatie zonder pauze:
Hallo, gij portier van de hemel! Wend u zelf tot die boodschapper die tevoorschijn komt.
Als hij tevoorschijn komt uit de westelijke poort van de hemel, bereik de zuidelijke poort van de hemel voor hem.
Als hij tevoorschijn komt uit de oostelijke poort van de hemel, bereik de noordelijke poort van de hemel voor hem.


478
Oog van Horus

Recitatie
Gegroet, gij ladder die de ba's van Pe heeft gedragen en die de ba's van Nekhen heeft verguld. Moge gij uw arm geven aan deze Pepi, zodat deze Pepi kan gaan zitten tussen de twee geweldige goden, de zetels van deze Pepi mogen op de voorgrond komen, zijn arm kan worden ontvangen op het Moeras van Rust en hij kan gaan zitten tussen de sterren in de hemel.


VERZORGD WORDEN DOOR ISIS EN NEPHTHYS
479
Oog van Horus

Recitatie
Gij krijser en vlieger81 bovenop Thoth's vleugel , de twee weeklagers van de Zwerver, haal die (veerboot) voor deze Pepi, breng hem naar de andere kant. Deze Pepi is op een urgente missie voor Horus.


480
Oog van Horus

Recitatie
De djed-pilaar van de Ochtend-boot is vrijgegeven voor zijn [Heer], de djed-pilaar van de Ochtend-boot is vrijgegeven voor degene die het stuurt.
Isis is gekomen, Nephthys is gekomen----één van hen uit het westen, één van hen uit het oosten, één van hen als een krijser, één van hen [als] een vlieger----en zij hebben Osiris gevonden nadat zijn broer Seth hem had neergegooid in Nedit, waarop Osiris Pepi zei: "Gij moet van mij weggaan" en zijn identiteit als Sokar kwam tot stand.
Zij zullen voorkomen dat [u] gaat ontbinden, met respect voor uw identiteit als Anubis. Zij zullen voorkomen dat u verrot door de grond te bevochtigen, met respect voor uw identiteit als de Nijlvallei jakhals. Zij zullen voorkomen dat de geur van uw lijk slecht wordt, met respect voor uw identiteit als Horus uit Shat. Zij voorkomen dat oostelijke Horus vergaat; zij zullen voorkomen dat Horus, heer der elite zal vergaan; zij zullen voorkomen dat Horus van de Duat zal vergaan; zij [zullen voorkomen] dat Horus, de heer der Twee Landen zal vergaan. Noch zal Seth vrij zijn om u voor eeuwig te dragen, Osiris Pepi.
Ontwaak voor Horus! Sta op tegen Seth! Zo, verhef uzelf Osiris Pepi, Geb's eerste zoon, bij wie de Tweevoudige Enneade beeft! Sta op, gij van het paviljoen (d.w.z. Anubis) en het 'nieuwe maan festival' zal worden gehouden (letterlijk: gemaakt) voor u, en u zal verschijnen op de maandelijkse festival. Dus ga voorwaarts naar het meer en reis naar het Geweldige Groen.
Want u bent [Hij Die Staat] en Wordt [Niet] Vermoeid te midden van Abydos. U bent akh geworden in het Akhet en stabiel [in] Djedut. Uw arm heeft de ba's van Heliopolis ontvangen, u arm is beetgepakt door de Zon. [Uw hoofd is] opgeheven [door de Tweevoudige Enneade en zij hebben u neergezet], Osiris Pepi op de voorgrond van de [Tweevoudige] Heiligdommen [van de ba's van Heliopolis.
In leven zin]! In leven zijn! Verhef uzelf!


OVERSTEKEN NAAR DE HEMEL
481
Oog van Horus

Recitatie
De twee rietenboten van de hemel zijn gereed gemaakt voor de Zon, opdat hij er op kan varen naar het Akhet, daar waar Horus van het Akhet zich bevindt: de twee rietenboten van de hemel zijn gereed gemaakt voor deze Pepi, opdat hij er op kan varen naar het Akhet, daar waar Horus van het Akhet zich bevindt.
De twee rietenboten van de hemel zijn gereed gemaakt voor Horus van het Akhet, opdat Horus van het Akhet er op kan varen naar het Akhet, daar waar Zon zich bevindt: de twee rietenboten van de hemel zijn gereed gemaakt voor Pepi, opdat Pepi er op kan varen naar het Akhet, daar waar Zon zich bevindt.
Het Verplegster Kanaal zal open gaan, het Moeras van Riet zal vollopen, het Kronkelende Kanaal zal overstromen, zodat deze Pepi kan worden overgezet naar het Akhet, waar zich Horus van het Akhet bevindt.
Alstublieft haal (hen) voor deze Pepi, gij vier broederlijke voorbijgangers met vlechten, die zitten bij hun staven in het oosten van de hemel en vertel het, de bijnaam van deze Pepi aan de Ka's-toewizer.
Laar er geweeklaag zijn voor deze Pepi en geweeklaag voor zijn ka. Deze Pepi is gerechtvaardigd en de ka van deze Pepi is gerechtvaardigd betreffende de god. De Zon heeft deze Pepi [meegenomen] naar de hemel in het oosten van de hemel.
Want hij is Horus, hij van de Duat. Want hij is de ster die de hemel bezaait. Sothis is Pepi's zuster, de ochtend god is zijn [broer] en [....] hun.
De hemel kan niet eeuwig vrij zijn van Pepi, de aarde kan niet eeuwig vrij zijn van deze Pepi, op bevel van [....] Horus's oog over [....].
[O ....], haal die (veerboot) voor deze Pepi, hij zal uw derde (metgezel) worden in Heliopolis.


482
Oog van Horus

Recitatie
[....] zijn [....] dat komt uit [....]. Pepi is het bloed dat komt van de Zon, het zweet dat komt van Isis.


BEZWERING TER BESCHERMING VAN DE TOMBE
483
Oog van Horus

Recitatie door Horus; een offer aan Geb.
Ga terug, blijf weg, want Horus waakt over mij (en) Seth beschermt mij.
Ga terug, blijf weg, want Osiris waakt over mij (en) Kherti beschermt mij.
Ga terug, blijf weg, want Isis waakt over mij (en) Nephthys beschermt mij.
Wees ver weg daarboven, want Ogen-Voorwaarts waakt over mij (en) Thoth beschermt mij.
Ga terug, blijf weg, want 'zij van het nachtelijk uur' waken over mij (en) 'zij op oudere leeftijd' beschermen mij.
Ik ben gekomen en heb dit huis geïnstalleerd voor deze Pepi. De ruime hal is schoner dan de Koele Wateren. De deur is het voorste gedeelte van twee tegenover elkaar staande stieren en het is gesloten (letterlijk; verzegeld) voor de boze ogen.
Laat Osiris niet komen in die slechte komst van hem. Open uw armen niet voor hem, (deur, maar zeg): "Buitengesloten! Ga naar Nedit Genoeg! Ga naar Falstown!"
Laat Horus niet komen in die slechte komst van hem. Open uw armen niet voor hem, maar laat er tegen hem in zijn identiteit als "Fated Blind" gezegd worden (en zeg): "Ga naar Anpet! Genoeg! Ga naar Iseum!"
Laat Seth niet komen in die slechte komst van hem. Open uw armen niet voor hem, maar laat er tegen hem in zijn identiteit als "Cut Off One" gezegd worden (en zeg): "Ga naar de bergen van zwartheid! Genoeg! Ga naar Takhbit!"
Mocht Ogen-voorwaarts trachten te komen in die slechte komst van hem, open uw armen niet voor hem, maar zeg tegen hem in zijn identiteit als "Degene Die Spuugt" (en zeg): "Ga naar Dednoe en hij vond bevend door hen! Genoeg! Ga naar letopolie!"
Mocht Thoth trachten te komen in die slechte komst van hem, open uw armen niet voor hem, maar zeg tegen hem in zijn identiteit als "U Heeft Geen Moeder", (en zeg): "Ga, gij die is buitengesloten door uw testikels! Ga nnar Pe, naar Thoth-stad!"
Mocht Isis trachten te komen in die slechte komst van haar, open uw armen niet voor haar, maar zeg tegen haar in haar identiteit als "Putrid Crotch", (en zeg): "Buitengesloten! Ga naar de huizen van Manu! Genoeg! Ga naar Hedjbet, naar waar u zult worden verslagen!"
Mocht Nephthys trachten te komen in die slechte komst van haar, open uw armen niet voor haar, maar zeg tegen haar in haar identiteit als "Substitue Who Has No Vulva", (en zeg): "Vertrek naar Selkets afgescheiden land, waar u zult worden verslagen en uw dijen worden vastgebonden!"
Mochten 'zij van het nachtelijk uur' en 'zij op oudere leeftijd' trachten te komen in die slechte komst van hun, dan laat tegen hun gezegd worden in hun identiteit als "Fated Blind", (en zeg): "Ga naar [....]atjut!
Mochten Pepi en zijn ka trachten te komen, open zijn (kapel) "Mond van de Goden". spreid uw armen voor hem, open zijn (kapel) "Mond van de Goden". Wanneer hij naar beneden dient te gaan naar de onderhemel, [hij gaar naar beneden] naar waar de goden zijn.
Ik ben gekomen als Vertrekker. Een Geb-offer dat door Atoem is gegeven: de installatie van deze piramide en dit gods domein voor Pepi en voor zijn ka en dat deze piramide en dit gods domein alleen bestemd is voor Pepi en voor zijn ka. Dit oog van Horus is rein: moge het blijven voor hen.
Hij die zijn vinger82 zal geven tegen deze piramide en dit gods domein van Pepi en van zijn ka, hij heeft zijn vinger gegeven tegen Horus's Domein in de Koele Wateren, Nephthys zal elk plaats van zijn [vader] Geb voor hem bereizen. Zijn zaak is aangehoord door de Enneade en hij heeft niets, hij heeft geen huis. Hij is een vervloekte, hij is iemand die zijn eigen lichaam op eet.


DE ONTWAAKTE GEEST AANSPREKEN
484
Oog van Horus

Recitatie
U heeft uw water, u heeft uw inundatie, u heeft us uitstroming komend van Osiris.
De hemeldeur is voor u geopend, Noets deur is opengetrokken voor u. De hemeldeur is voor u geopend, de Koele Wateren deur is opengetrokken voor u.
"Blijf!" zegt Isis, "in vrede!" zegt Nephthys, wanneer ze hun broer hebben gezien.
Verhef uzelf! Uw boeien zijn voor u losgemaakt, het stof is van u verwijderd. Zo zult u zitten op u metalen zetel, schoon middels u vier kruiken en uw vier waterkruiken, die zijn gekomen van het gods paleis voor u, zodat u gereinigd kan worden met natron-water, die tot de rand toe zijn gevuld voor u uit het natron-kanaal, dat Horus uit Nekhen aan u heeft gegeven toen zijn jakhals akhs gaf als Horus in zijn huis al;s de belangrijkste op de voorgrond van de controlerende machten.
Hoe permanent is hetbwat er voor u gedaan is? Anubis, belangrijkste van de gods' kraam, heeft bevolen dat u afdaalt als een ster als de ochtendgod. Gij zult zwerven over de zuidelijke heuvels van Horus, gij zult zwerven over de noordelijke heuvels van Horus en zij die geacht worden zullen hun armen voor (letterlijk: aan de poten van) uw troon neerleggen.
Hij is bij u gekomen, zijn vader; hij is bij u gekomen, Geb. Doe voor hem wat u heeft gedaan voor zijn broer Osiris op de dag van het compleet grijpen van uw uit het water,83 zoekend naar botten en stevig op z'n voeten zetten (letterlijk: de zolen effectief maken).
Maak zijn vingernagels en teennagels volmaakt [voor] hem op, zodat het Nijlvallei heiligdom en het Delta heiligdom naar hem komen in met respect [....].


RICHTEN TOT DE BEWAKER VAN DE GALLERIJ DEUR
485
Oog van Horus

Recitatie
Terug, grommende langhoorn! Uw hoofd bevindt zich in de arm van Horus, uw staart in de arm van Isis en de vingers van Atoem zijn op uw horens.


Notities ter verduidelijking van sommige delen van de tekst.
U kunt op het cijfer klikken om terug te gaan naar vanwaar u gekomen bent.
66 De vertaling van bezwering 448 is gebaseerd op de beter behouden kopie op de oostmuur van de vestibule.
67 Ongewijzigd oorspronkelijk eerste-persoon-voornaamwoord.
68 D.w.z. er zijn geen grenzen aan waar de geest naar toe kan gaan.
69 Een verwijzing naar de rol van de koning als Horus en Seth gecombineerd.
70 Een koe-godin. (Lake-Strider)
71 De god die de kronieken van de overledene leest ("spreekt").
72 Deze bezweringen waren oorspronkelijk bedoeld om door de geest te worden gesproken en bevatten af en toe de originele eerste-persoon-voornaamwoorden.
73 Een metafoor voor de rode kleur van de hemel tijdens de dageraad.
74 Een metafoor voor spraak, verwijzend naar de bezwering die de overledene spreekt als Horus.
75 Een eufemisme voor "overleden".
76 De identiteit van de meeste verschillende goden, genoemd in deze bezwering en de betekenis van de ássociatie van de geest er mee is onbekend.
77 D.w.z. een geëerde.
78 De oorspronkelijke tekst luidt: "In peace is the year's state".
79 1326 voet (404,1648 meter) in lengte.
80 De viervoudige god van de voorgaande stanza wordt aangesproken.
81 Isis en Nephthys.
82 Een teken van vervloeking; de kleine vinger wordt bedoeld.
83 Een verwijzing naar de redding van Osiris's in stukken gesneden lichaam uit de Nijl.

Naar het voorgaande blad Naar de inhoudsopgave Naar het volgende blad

 

 

 
Rechts