WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
De elfde divisie uit het "Boek der Poorten".
De Poort van Am-Nethu-f.
Na de tiende divisie van de Duat te hebben gepasseerd arriveert de 'Boot van de Zon' bij de doorgang genaamd SHETAT-BESU, welke leidt naar de elfde divisie of zoals de openingstekst luidt, "Deze grote God komt bij deze Poort en gaat er doorheen en de Goden aldaar juichen hem toe". De doorgang is vergelijkbaar met die, die de God passeerde in de vorige divisie. Bij de ingang van de Poort staat gepast een bebaarde gemummificeerde vorm, genaamd METES en aan de uitgang staat een soortgelijke gemummificeerde vorm, genaamd SHETAU. De gallerij wordt geveegd door vlammen, voortkomend uit de monden van twee uraei.
In de ruimte die meestal bewaakt wordt door een aantal Goden staan twee scepters, die elk zijn bekroond door een Witte Kroon, de ene aan de rechterkant is het symbool voor Osiris (Sar) en de andere is het symbool voor Horus. Tussen de scepters is een regel tekst, die luidt als volgt: "Zij zeggen tegen Ra, '[Kom] in vrede! [Kom] in vrede! [kom] in vrede! [Kom] in vrede! O gij wiens transformaties legio zijn, uw ziel is in de hemel, uw lichaam is in de aarde. het is uw eigen gebod, O Geweldige'.
De op zijn staart staande monster slang, die de Poort bewaakt is genaamd AM-NETHU-F en de twee regels tekst die refereren aan zijn toelating van Ra luiden, "Hij van wie deze deur is, opent deze voor Ra. Saa zegt tegen AM-NETHU-F,'Opent uw Poort voor Ra, ontvouw uw portaal naar KHUTI, zodat hij de dikke duisternis kan verlichten en licht kan sturen in de verborgen verblijfplaats'. Deze Poort wordt gesloten nadat deze God gepasseerd is en de Goden op de kantelen jammeren als ze horen dat de poort is gesloten voor hen."

1

De Poort van de slang Am-Nethu-f.

1

In het midden van de divisie zien we de boot van de Zon, voortgesleept op zijn weg door vier Goden van de Duat, de God heeft dezelfde vorm als voorheen en de boot wordt geloodst door Saa, die het commando heeft en Heka stuurt volgens zijn aanwijzingen.
De processie voor de boot van de Zon bestaat uit:
1. Een gezelschap van negen Goden (Afb. 3), met elk een groot mes in zijn rechterhand en een scepter in zijn linker. De eerste vier hebben de kop van een jakhals en de laatste vijf het hoofd van een bebaarde man. deze negen wezens vertegenwoordigen "HET GEZELSCHAP VAN GODEN DIE Apep DODEN".
2. De slang Apep, (Afb. 4) geketend door vijf ketens die de grond ingaan, de ketens worden versterkt door kleinere ketens die gekoppeld zijn aan de grote ketens en zijn vastgemaakt aan de grond m.b.v. pinnen met een haak aan de bovenkant. In een eerder beeld hebben we een door Seb, Mest, Hapy, Tuamutef en Qebehsennuf geketende Apep gezien, die werden weergegeven als vijf Goden, maar hier zijn de weergaven van de Goden niet voorhanden en het is alleen de legende "Kinderen van Horus", die ons vertelt dat de ketens de Goden voorstellen.
3. Vier apen, die elk een grote hand met pols vasthouden. (Afb. 5)
4. De Godin van Boven-Egypte, de Witte Kroon dragend en gestileerd als AMENTI. (Afb. 5)
5. De Godin van Beneden-Egypte, de Rode Kroon dragend en genaamd HERIT. (Afb. 5)
6. De bebaarde God SEBEKHTI, die in zijn rechterhand het symbool van "leven" vasthoudt en een scepter in zijn linker. (Afb. 5)

2

De Boot van Af-Ra in de elfde divisie van de Duat.

2

Van de Goden van de Duat, die de boot van Ra slepen wordt gezegd:
"De Goden van de Duat zeggen, 'Aanschouw het tevoorschijn komen van Ra uit AMENTI en het innemen van zijn plaats in de twee divisies van Nun en zijn uitvoering van zijn transformaties op de twee handen van Nun. deze God gaat niet binnen in de hoogte der hemel, maar hij opent een weg door de Duat in de hoogte der hemel door zijn transformaties die in Nun zijn. Nu, wat opent de Duat naar Nut (d.w.z. de hemel) zijn de twee handen van AMEN-REN-F (d.w.z. hij wiens naam verborgen is). Hij bestaat in de dichte duisternis en licht verschijnt daar van de sterrenhemel".

Van de negen Goden met messen en scepters wordt gezegd: (Afb. 3)
"Degenen aanwezig in deze scene, met hun wapens in hun hand nemen hun messen en hakken daarmee in op Apep, zij brengen hem diepe wonden toe en maken hem af en ze drijven staken in de regio's, welke zich in de bovenste hoogte bevinden, om hem aan te ketenen. De ketens van de REBEL zijn in de handen van de "Kinderen van Horus", die dreigend bij deze God staan met de kettingen tussen hun fingers. Deze God rekende op zijn elementen nadat hij wiens armen verborgen zijn de deur heeft geopend om voor Ra een doorgang te creeëren".

3

De Slachters van Apep.

3

Van de slang Apep wordt gezegd: (Afb. 4)
"De kinderen van Horus pakken de slang, welke in deze scene is, stevig vast en in dit beeld rusten zij in Nut (d.w.z. de hemel). Zij laden hun ketenen op hem en terwijl zijn kronkels(?) in de hemel zijn druipt zijn gif van hem af in AMENTET".

Van de vier Apen, die elk een hand vasthouden, wordt gezegd:
"Het zijn zij die in deze scene zijn, die een weg gereed maken voor Ra in de oostelijke Horizon van de hemel. En ze leiden de weg voor de God die hen heeft gemaakt met hun handen [staande] twee aan de rechterhand en twee aan de linker in de dubbele
'atert' van deze God. Dan komen ze achter hem aan en zingen lofuitingen voor zijn ziel wanneer die op hen neer kijkt en zij versterken zijn Schijf".

Van de drie overgebleven Godheden wordt gezegd:
"Degenen in deze afbeelding wenden zich af van Set van deze Poort [van de God TUATI. Zij openen zijn grot en versterken de verborgen pylonen en hun zielen blijven in het gevolg van Ra.]

4

Apep, geketend door de kettingen van Seb en de kinderen van Horus.

4

In het bovenste register van deze divisie zijn:
1. Vier Goden, elk met een schijf in zijn rechterhand, dit zijn: "ZIJ DIE LICHTGEVENDE SCHIJVEN VASTHOUDEN". (Afb. 6)
2. 4 Goden, elk met een ster in zijn rechterhand, dit zijn: "ZIJ DIE STERREN VASTHOUDEN". (Afb. 6)
3. 4 Goden, elk met een scepter in zijn linkerhand, dit zijn: "ZIJ DIE TEVOORSCHIJN KOMEN". (Afb. 6 en 7)
4. Vier Goden met ramskop, elk met een scepter in zijn linkerhand, hun namen zijn Ba, Khnemu, PENTER en TENT. (Afb. 7)
5. Vier Goden met havikskop, elk met een scepter in zijn linkerhand, zij worden genoemd Horus, ASHEMTH, SEPT en AMMI-UAA-F. (Afb. 7)
6. Acht vrouwelijke figuren, elk gezeten op een stoel gevormd door een uraeus, met zijn lichaam opgerold en een ster in de linkerhand vasthoudend. Zij worden genoemd, "DE BESCHERMING DER UREN". (Afb. 8)
7. Een God met krokodillenkop genaamd SEBEK-RA (Afb. 8), die een kronkel van een op zijn staart staande slang vast grijpt met zijn rechterhand en in zijn linker een scepter vasthoudt.

5

(Links) De Apen die Ra loven. (Rechts) Ament, Herit en Sebekhti.

5

Van de vier Goden met een schijf in hun rechterhand wordt gezegd:
"Degenen die in deze afbeelding zijn, dragen de schijf van Ra en het zijn zij die een weg banen door de Duat en de hoogten der hemel d.m.v. het beeld dat zich in hun handen bevindt. Zij uiten woorden aan de pyloon van AKERT zodat Ra zijn positie kan innemen in lichaam van Nut (d.w.z. de hemel)".

Van de vier Goden die sterren dragen wordt gezegd:
"Zij die in deze afbeelding zijn, dragen sterren en wanneer de twee armen van Nu Ra omhelzen, zij en hun sterren roepen hymnen van lof en ze reizen voort met hem naar de hoogte der hemel en ze nemen hun plaatsen in, in het lichaam van Nut".

Van de vier Goden die scepters dragen, wordt gezegd:
"Degenen in dit plaatje met hun scepters in hun handen, zijn zij die de domeinen van deze God in de hemel zullen versterken en ze hebben hun tronen overeenstemmend met het commando van Ra".

6

De Goden die Schijven en Sterren voor Ra brengen.

6

Van de vier Goden met ramskop wordt gezegd:
"Degenen in dit plaatje met hun scepters in hun handen, zijn zij die verordenen tot het gereedmaken van de offergaven van de Goden uit het brood der hemel en het zijn zij die het hemelse water leverden toen Ra nog niet was verrezen in Nut".

Van de vier Goden met havikskop wordt gezegd:
"Degenen in dit plaatje met hun scepters in hun handen, zijn zij die het heiligdom in de boot van Ra stabiliseren en zij leggen hun handen op de dubbele boot van de God nadat deze is verschenen vanuit de poort van SMA en ze plaatsen de peddels (van de boot) in Nut, wanneer het Uur die de leiding erover heeft (d.w.z. de boot) tot leven komt en het Uur die het heeft geleid heen gaat om te rusten"
.

7

De Goden die de offergaven en de tombe voor Ra prepareren.

7

Van de Godinnen die op de uraei zitten, wordt gezegd:
"Degenen in dit plaatje, met hun slangen onder zich en met in hun handen sterren, komen tevoorschijn uit de twee ATERT van deze grote God, vier in het Oosten en vier in het Westen. Het zijn zij die "De geesten van het Oosten" roepen en zij zingen hymnen voor deze God en zij loven hem na zijn verschijning en SETTI komt weer in zijn vormen. het zijn zij die degenen die in de boot van deze grote God zijn, gidsen en transporteren".

Er is geen beschrijving van de God met krodillenkop, SEBEK-RA in de tekst.

8

De Godinnen van de Aterti.

8

In het onderste register bevinden zich:
1. Vier Goden, elk de Kroon van het Zuiden dragend, dit zijn:
"DE HOOFDKONINGEN VAN HET ZUIDEN". (Afb. 9)
2. Vier bebaarde Goden, "DE KLAGERS". (Afb. 9)
3. Vier Goden, elk de Kroon van het Noorden dragend, dit zijn de KHNEMIU. (Afb. 10)
4. Vier bebaarde Goden, de RENENIU, d.w.z. "Degenen die namen geven". (Afb. 10)
5. Vier vrouwen, elk de Kroon van het Zuiden dragend, dit zijn:
"DE KONINGINNEN VAN HET ZUIDEN". (Afb. 11)
6. Vier vrouwen, die elk de Kroon van het Noorden dragen, dit zijn vermoedelijk "De Koninginnen van het Noorden". Dit zijn de KHNEMUT. (Afb. 11)
7. Vier vrouwen zonder kronen. (Afb. 12)
8. Vier bebaarde Goden met hun rug licht gebogen, dit zijn "DE GODEN DIE Ra LOVEN". (Afb. 12)
9. Een God met een kattenkop, genaamd MATI. (Afb. 12)

9

(Links) De Stichters van de witte kroon. (Rechts) De vier Rouwklagers.

9

Van de Goden die de Witte Kroon dragen, wordt gezegd:
"Zij aanwezig in dit plaatje, zijn zij die Witte Kroon aanbrengen op de Goden die Ra volgen, zij zelf blijven in de Duat, maar hun zielen gaan voort en bevinden zich bij [deze] Poort".

Van de vier klagers, wordt gezegd:
"Zij aanwezig in deze afbeelding maken klaagliederen voor Osiris, nadat Ra is verschenen vanuit AMENT, hun zielen gaan voorwaarts in zijn gevolg, maar zij zelf volgen achter Osiris".

Van de vier Goden die de Rode Kroon dragen, wordt gezegd:
"Degenen aanwezig in deze scene, zijn zij die zichzelf verenigen met Ra en zij zorgen ervoor dat zijn geboorten geschieden in de aarde. Hun zielen gaan voorwaarts in zijn gevolg, maar hun lichamen blijven op hun plaats (of stoelen)".

Van de vier RENENIU, wordt gezegd:
"Degenen in deze afbeelding zijn zij die de naam geven aan Ra en zij roemen de namen van al zijn vormen. Hun zielen gaan voorwaarts in zijn gevolg,
maar hun lichamen blijven op hun plaats (of stoelen)".

10

(Links) De Stichters van de Rode Kroon.  (Rechts) De Goden die namen geven aan.

10

Van de vier Godinnen die de Witte Kroon dragen, wordt gezegd:
"Zij in deze scene zijn zij die ervoor zorgen dat Maat verder gaat en ze zorgen ervoor dat alles is ingesteld in het heiligdom van Ra als Ra zijn positie inneemt in Nut. Hun zielen gaan voorwaarts in zijn gevolg, maar hun lichamen blijven op hun plaatsen".

Van de vier Godinnen die de Rode Kroon dragen, wordt gezegd:
"Zij aanwezig in dit plaatje, zijn zij de de tijd instellen en zij zorgen ervoor dat de jaren ontstaan voor hun die de verdoemden bewaken in de Duat en voor hen die hun leven hebben in de hemel. Zij volgen in het gevolg van deze grote God".

11

Goddinnen die de Witte en de Rode Kronen stichten.

11

Van de vier vrouwen zonder kroon, wordt gezegd:
"Zij aanwezig in deze afbeelding in deze Poort, zijn zij die weeklagen en aan hun haren trekken in de aanwezigheid van deze grote God in AMENTET. Zij zorgen ervoor dat Set zich terug moeten trekken uit deze pyloon en zij treden niet binnen in de hoogten der hemel".

Van de vier Goden met hun rug gebogen, wordt gezegd:
"Zij aanwezig in deze scene, maken adoraties jegens Ra en zingen lofliederen voor hem en in hun plaats in de Duat zingen ze lof voor de Goden die in de Duat zijn en die de wacht over de Verborgen Deur houden. [Zij blijven op hun plaats]".

["De bewaker van de deur van deze Cirkel blijft, in zijn plaats."]

12

(Links) Godinnen die Set verdrijven. (Midden) Goden die Ra aanbidden en eren. (Rechts) Mati.

12

Voor de twaalfde divisie uit het "Boek der Poorten", klik hier.    Terug naar de tiende divisie klik hier.

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 
Rechts