WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 
De zevende divisie uit het "Boek der Poorten".
De Poort van Akha-En-Maat.

De Boot van de Zon arriveert, na het doorkruizen van de Zedse dividie bij de Poort welke leidt naar de Zevende divisie van de Duat. Deze poort is vergelijkbaar met die welke de zesde divisie beschermt en wordt bewaaktdoor negen goden, die worden beschreven als "HET ZEVENDE GEZELSCHAP", bij de ingang van de galerij en bij haar uitgang, staat een bebaarde god, met verborgen armen, de eerste genaamd SHEPI en de laatste genaamd  HEQES(?) en elk wordt gezegd om zijn armen en handen uit te strekken tot Ra. De gang wordt ook hier geveegd m.b.v. vlammen van vuur. De galerij is genoemd PESTIT en de tekst luidt: "Deze grote God komt tot deze Poort en komt erdoor naar binnen en de Goden die daar zijn juichen hem toe".
Een deel van de tekst van de speech die de negen Goden aan Ra geven is afgebroken, maar wat er van is overgebleven luidt: "Open de geheime plaatsen, open de heilige pylonen en openbaar de verborgen portalen".

De monsterslang die op zijn staart staat en de galerij bewaakt heet, AKHA-EN-MAAT en de twee regels tekst die referen aan zijn erkenning van Ra, luiden: "Hij die over deze Poort gaat, opent deze voor Ra. Saa zegt tegen AKHA-EN-MAAT, 'Opent uw Poort voor Ra, openbaar uw deuren naar KHUTI opdat hij licht moge zenden in de dikke duisternis en dat zijn uitstraling de verborgen woonplaatsen zal verlichten'! Deze Poort wordt gesloten nadat deze grote God is gepasseerd en er is klaagzang voor zij die zijn achtergebleven in deze Poort als ze horen dat de deur voor hen gesloten is".

1

Fragment van de zevende afdeling van de Duat, van het deksel van de sarcofaag van Seti I

1

2

Fragmenten van scènes en teksten van de zevende divisie van de Duat, van de sarcofaag van Seti I.

2

 

In het midden van deze divisie zien we de boot van Ra, voortgesleept door vier Goden van de Duat. De God is in dezelfde vorm als voorheen en staat in een schrijn, omgeven door MEHEN. Saa staat op de boeg en Heka op de achtersteven. De tekst m.b.t. de God luidt als volgt:
"De Goden van de Duat slepen deze grote God voort en ze zeggen tegen Ra, 'Gij wordt voortgesleept, O grote God, heer van de uren, die werk doet ten behoeve van zij die onder de aarde zijn'. De Goden hebben het leven in zijn attributen en de geesten kijken naar zijn vormen. En Ra zegt tegen hen: 'Er is magische bescherming voor u, O gij die slepen en er is heiligheid voor u, O gij die slepen en breng mij naar de onderste delen van de Duat, sleept gij mij voort tot gij arriveert bij de vertrekken(?) en neemt gij uw plaats in op de verborgen berg van de horizon'.

3

De boot van Ra, gesleept door de Goden van de zevende divisie van de Duat.

3

Aan de voorzijde van de goddelijke torens van de boot marcheren:
1. Twaalf bebaarde Goden, de AMENNU-AAIU-KHERU-SHETAU, wiens armen en handen verborgen zijn (afb. 4), zij worden beschreven als  "verborgen van handen en armen en het bezit van verborgenheid".
De tekst die op hen betrekking heeft luidt als volgt: "Dit zijn diegenen die beschikken over de verborgenheid (of, die het mysterie bezitten)
van deze grote God. Voorwaar, degenen die in de Duat zijn, zien hem en de doden zien hem, die branden in HET-BENBEN (of de tempel van Ra) en zij komen naar de plaats waar zich het lichaam van deze God bevindt.
Ra zei tegen hen: 'Ontvangt gij mijn vormen en omarmt gij uw verborgen vormen (of mysterieën). Gij zult in Het-Benben zijn, de plaats waar mijn lichaam is. De verborgenheid die in u is, is de verborgenheid van de Duat en bedekt gij uw armen daarmee'. En zij zeiden tegen Ra: 'Laat uw ziel in de hemel zijn, aan het hoofd van de horizon, laat uw schadus doordringen in de verborgen plaats en laat uw lichaam aan de aarde. Voor de opperste regionen van de hemel, daarbij schrijven we Ra toe .................... Vervult gij uzelf en neemt uw plaats in [met] uw lichaam in de Duat'. Hun voedsel bestaat uit alle soorten offers waarmee de zielen content zijn en offers worden gemaakt tot hen op aarde als gevolg van de aanblik van het licht in de 'Duat."

4

De 12 Goden wiens handen en armen verborgen zijn.

4

 

2. Acht bebaarde Goden (Afb. 5), de NETERU-HETI, die rechtop staan met hun handen hangend langs hun zijde. Zij worden beschreven als "De goden van de tempels". En acht Goden (Afb. 6), de SENNU, rechtop staand met hun armen recht voor zich op geringe afstand van hun lichaam.
De tekst die naar hun verwijst luidt als volgt:
"Dit zijn zij die buiten Het-Benben zijn en ze zien Ra met hun ogen en ze komen binnen in zijn geheime (of verborgen) personificaties wat aan hen is toebedeeld en de SENNU Goden brengen het. En Ra zegt tegen hen: 'Mijn offergaven (of voorraden) komen uit uw offergaven en mijn voeding komt uit uw voeding, O gij die zich bevindt in mijn geheime plaatsen. Ik bescherm mijn geheime dingen die in Het-Benben zijn. Saluut! Uw zielen leven en hun offergaven zijn de offergaven van KHUTI'.
TUATI zei tegen hen: 'O gij Goden die wonen in de Duat, die zich bevinden in de goddelijke plaatsen van de gouveneur van AMENT, aan wie dat wat hun toekomt is gegeven op hun grond, die liggen op hun eigen land, uw eigen lichaam is aan u, gij hebt uw botten bijeengebracht, gij hebt uw ledematen weer aan laten groeien en gij hebt uw vlees verzameld. Er zijn bovendien heerlijke luchtjes voor je neusgaten, gij hebt uw kleding omgord en gij hebt uw pruiken opgedaan'.

5

De acht Neteru-Heti.

5

 

6

Vier van de Sennu Goden.

6

In het bovenste register zijn:
1. Twaalf Goden, de KHERU-METAU(H) (Afb. 7, 8 en 9) elk van hen houdt een staak of een wapen vast, die aan één kant gevorkt is, zij worden beschreven als "Zij die de Metau-wapens vasthouden".

De tekst m.b.t. dit luidt als volgt:
"Ra zei tegen hen: 'Ontvang gij uw Metau-wapens en neemt gij ze met u mee. Saluut, treed aan tegen de slangduivel MAMU. Wees gegroet en maakt gij diepe wonden in hem, wanneer de hoofden uit hem tevoorschijn komen en draait gij hem andersom'.

Zij zeiden tegen Ra: 'Onze Metau-wapens in ondze handen zijn voor Ra en tegen MAMU en wij zullen diepe wonden aanbrengen in de grote en kwaadaardige Worm. O Ra verwijderen de hoofden wanneer ze tevoorschijn komen uit de kronkels van de slang KHETI'. Dit zijn de Goden in de boot van Ra, zij drijven Apep terug in de hemel en zij reizen door de Duat. Het is hun plicht om Apep namens Ra te laten omkeren in AMENTET en de plaatsen van de Duat.
En deze God wijst hun een voorraad brood toe en hun bier is het tcheser drankje en hun plengoffers zijn van koel water en op aarde worden offers voor hen gedaan omdat ze de vijand van Ra in AMENTET afwijzen".

7

De Kheru-Metauh Goden.

7

 

8

De Kheru-Metauh Goden.

8

 

9

De Kheru-Metauh Goden.

9

 

2. De Goden KHERU-AMU-PERERU-TEPU-EM-QEBU-F en de monsterslang SEBA-APEP (Afb. 10), van wie het lichaam boven de grond wordt gehouden door twaalf bebaarde Goden, zij worden beschreven als: "Zij die voedsel hebben als de hoofden uit zijn kronkels tevoorschijn komen".
Twaalf menselijke hoofden groeien uit zijn lichaam, de eerste verschijnt uit zijn hoofd en de andere elf uit zijn rug. De tekst die betrekking heeft op hen, luidt als volgt:
"Dit zijn zij die de tegenstanders zijn van zijn tweevoudige kwaad en die de vijanden van Ra overwinnen en het is hun plicht om de Seba-demon te grijpen wanneer hij de hoofden uit hem tevoorschijn laat komen. Ra zei tegen hun: 'Draait gij om Seba en zorgt ervoor dat Apep achteruit gaat, wanneer de hoofden uit hem tevoorschijn komen en laat hem omkomen'. Ra verordent zijn vernietiging. 'O hoofden, gij zult gegeten worden, gij zult verorbert worden, wanneer gij tevoorschijn komt uit hem'. Ra gelast voor hen als ze tevoorschijn komen, dat ze zullen worden geconsumeerd (of opgeslokt) in hun kronkels wanneer hij naar hun reist en dat de hoofden zich terugtrekken in hun kronkels. De worm HEFAU zal geen ogen hebben en hij zal zonder neus zijn en hij zal geen oren hebben en hij zal existeren op zijn gebrul en hij zal leven op datgene wat hijzelf voortbrengt. Het voedsel [van deze Goden] bestaat uit de offers gedaan in hun naam op aarde".

10, 11, 12 en 13

De slang Seba-Apep met de 12 menselijke hoofden,
die uit zijn lichaam groeien en zijn 12 verzorgers.

10

11

12

13

3. Een rechtopstaande, bebaarde mummievorm genaamd QAN. (Afb. 14) Aan de nek van dit figuur zijn twee touwen bevestigd, die samen symmetrisch zijn gedraaid en die door twaalf bebaarde mannen met beide handen worden vastgehouden. Elke God staat in een lus, gevormd door de twee touwen en heeft een ster voor zich. De Goden worden beschreven als: "Zij die het touw vasthouden die voortkomt..............."
De tekst luidt:
"De vijand van Ra komt voort uit de Duat. Offers zullen voor de Goden gedaan worden van dat waarvan ik existeer onder de bomen. Grijpt gij het touw en bind daarmee de mond van Aqen. Jouw uren komen en er is voordeel voor u daarin. Rust gij op uw tro(o)n(en) en laat het touw binnengaan in mond van de God Aqen, wanneer hij naar de plaats komt waar de uren geboren worden. Ra schreeuwt het uit en het rust in zijn plaats en het maakt een eind aan Aneq.

Zij zeggen tegen Ra: 'De God Naq is vastgebonden met het touw, de uren van de Goden zijn aan u, O Ra met licht. Rust u en uw verborgen lichaam ............' Hun voorraden broden zijn aan hen, hun bier is tchesert en hun plengoffers zijn van koud water en offers aan hen worden op aarde gemaakt".

14

De god Aqen en de Goden die het touw vasthouden..

14

 

 

15

De Goden die het touw vasthouden.

15

16

De Goden die het touw vasthouden.

16

17

De god Tuati.

17


In het onderste register bevinden zich:

1. Een God, staand en leunend op een lange staf, zijn naam is TUATI. (Afb. 17)

2. De slang NEHEP, wiens lange lichaam is gemaakt om te dienen als baar voor twaalf Goden in gemummificeerde vorm, het lichaam van de slang is voorzien van 24 leeuwenpoten en een gemummificeerde God rust boven elk paar daarvan. (Afb 18 en afb. 21)
Deze Goden worden beschreven als:
"Zij die in het lichaam van Osiris slapen" en "Zij die inaktief zijn".


3. Vier Goden, met hun beide armen uitgestrekt in een scherpe hoek voor hun lichaam. (Afb. 24)
De legende luidt: "
khast-ta-rut".

4. Vier Goden. (Afb. 25)

5. Een slang, in een cirkel gevuld met water. (Afb. 25)

6. Een God in gemummificeerde vorm. (Afb. 25)
De tekst m.b.t. dit luidt als volgt:
"De God TUATI zei tegen hen,'Saluut, O gij Goden die gaan over de Duat, gij Goden die wonen in deze plaats van de gouveneur van AMENT, die permanent verblijven op uw plaatsen en die op uw banken liggen, til het vlees van uw lichaam op en verzamelen uw beenderen en omgordt uw ledematen en brengt gij uw vlees in een plaats! Er is zoete (of frisse) lucht voor uw neusgaten. Maak los en verwijder uw begrafenis zwachtels, maak los en verwijder uw pruiken, open uw ogen en kijk daarmee naar het licht, rijs op uit uw inerte en hulpeloze toestand en neem uw velden in Sekhet-nebt-hetepu (d.w.z. Veld, heer der offers) in bezit. Er zijn velden voor u in dit gebied en de wateren daarvan zijn van u. Laat uw offer er zijn [en} velden van Nebt-Hetepu'.

18, 19 en 20

De Goden die slapen in het lichaam van Osiris.

18

19

20

21, 22 en 23

De Goden die slapen in het lichaam van Osiris.

21

22

23

Hun plengoffers zullen van water zijn. Het is de slang Nehep die hun een lichaam en een ziel geeft en ze reizen voort naar Sekhet-Aaru om zeggenschap over hun plengoffers te hebben en om te lopen over de aarde. Zij tellen hun vlees, hun voedsel zijn plakken brood en hun drankje is van tchesert bier en hun plengoffers zijn van water. offers op aarde zijn voor hun gedaan als zijnde voor de God SAH, die rust op zijn grond.

24

Vier Khast-Ta-Rut Goden.

24

"Dit zijn zij die in het gebied van deze poel zijn. Er is een slang die leeft in deze poel en het water van deze poel bestaat uit vuur en de Goden van de aarde en de zielen van de aarde kunnen daar niet afdalen als gevolg van de vlammen van vuur van deze slang.
Deze grote God, die de gouveneur van de Duat is, leeft in het water van deze poel".
En Ra zei tegen hen: "Saluut, O gij Goden die deze heilige poel bewaken, geeft gij uzelf aan hem de gouveneur van Aukert. het water van deze poel is Osiris en dit water is KHENTI-TUAT. Deze vlam verteert en vernietigd de zielen die Osiris durven te benaderen en het respect voor deze poel kan niet worden weggestopt of een einde aan worden gemaakt of overwonnen worden. Aangaande de Goden die deze wateren bewaken, hun voedsel is brood, hun drank is
tchesert bier en hun plengoffers zijn van water. Offers op aarde zijn voor hun gedaan als zijnde voor TERI in AMENTET (Heer der offers). Er zijn velden voor u in dit gebied en de wateren daarvan zijn voor u. Laat uw offer er zijn [en} velden van Nebt-Hetepu. Hun plengoffers zullen van water zijn. Het is de slang NEHEP die hun een lichaam en een ziel geeft en ze reizen voort naar Sekhet-Aaru om zeggenschap over hun plengoffers te hebben en om te lopen over de aarde.
Zij tellen hun ledematen, hun voedsel zijn plakken brood, hun drankje is
tchesert bier en hun plengoffers zijn van water. Offers op aarde zijn voor hun gedaan als zijnde voor de God SAH, die rust op zijn grond.

"Dit zijn zij die in het gebied van deze poel zijn. Er is een slang die leeft....................."

25

(Links) Een God in gemummificeerde vorm.
(Midden) De slang in de ronde vuurpoel.
(Rechts) Vier Khast-Ta-Rut Goden.

25

Voor de achtste divisie uit het "Boek der Poorten", klik hier.    Terug naar de zesde divisie klik hier.

 

Disclaimer: Aangezien deze vertaling is gemaakt van een vertaling daterend uit 1905 van dhr. E. A. Wallis Budge, welke in het oud-Engels is geschreven, kan ik niet garanderen dat alles 100 procent juist is vertaald en tevens niet garanderen dat hij alles goed heeft vertaald. U zult dan ook af en toe een begrip in het Engels aantreffen waarvoor ik geen zinnige vertaling kon bedenken. Navraag bij een Dr. in de egyptologie levert de bevestiging op dat de transcripties van Wallis Budge niet geheel correct zijn en dus fouten bevatten.

Met vriendelijke groeten,
André de Ruiter

 

 
Rechts