WELKOM IN VREDE
De goden en godinnen van het oude Egypte

Links

Aantal bezoekers:

Beginpagina algemeen Beginpagina Goden
Beginpagina Farao's

Contactformulier

Voor de vertalingen van de diverse boeken klik hieronder.

Boek der Doden
De Piramide Teksten
Het Boek Amduat

Het Boek der Poorten
Egyptische hemel en hel

 

 

Khons (Khonsu):


 
Tempel van Khons (Khonsu) te Karnak

 Tempel van  Khons te Karnak


Khons (Khonsu)   


Khons (Khonsu)Khons (Khonsu)

 

 

 Zoon van Amon en Mut, met wie hij de Thebaanse triade vormt. God van de maan, orakelgod en beschermer tegen ziekten, voorgesteld als mummie met een zijlok en het maansymbool op zijn hoofd, of met een valkenkop.
De belangrijkste cultus voor Khons was in het Amun-complex in de tempel van Karnak.

The Egyptian word 'khenes', from which the name Khons is derived, means 'to wander'. Het Egyptische woord 'khenes', vanwaar de naam Khons is afgeleid, betekent' dwalen '.The god was perceived as a wanderer, an image prompted by the movement of the moon across the sky. De god werd gezien als een zwerver, een beeld dat wordt aangedreven door de beweging van de maan in de hemel.This heavenly body was an important determinant of time, and thus Khons became the lord of time. Dit hemellichaam is een belangrijke determinant van de tijd en dus werd Khons de Heer van de tijd. In this capacity he was able to determine how long a man would live, or how many years a king would rule. In deze hoedanigheid was hij in staat te bepalen hoe lang een man ergens zou wonen, of hoeveel jaar een koning zou regeren.Khons is connected to many other gods, mainly other moon gods and Thoth in particular.

Khons is verbonden met vele andere goden, voornamelijk met andere maangoden en Thoth in het bijzonder.
Because in Egyptian theology Amun and the sun god Re were gradually growing closer together, a connection was also created between Khons, the son of Amun, and Shu , the son of the sun god. Omdat in de Egyptische theologie Amon en de zonnegod Ra geleidelijk steeds dichter bij elkaar komen, was ook een verbinding gemaakt tussen Khons, de zoon van Amon en Shu, de zoon van de zonnegod.
This resulted in the god Khons-Shu, of whom the funerary texts say that he helps the Ba of the deceased during its journey to heaven. Dit resulteerde in de god Khons-Shu, van wie de funeraire teksten zeggen dat hij de Ba (ziel) van de overledene helpt tijdens zijn reis naar de hemel.In the New Kingdom , Khons (probably in his capacity as the god of the light of the moon) was even connected with the sun god himself in the form Khons-Re.

In Het Nieuwe Rijk, is Khons (waarschijnlijk in zijn hoedanigheid als de god van het licht van de maan) ook verbonden met de zonnegod in de vorm Khons-Re. After all, the moon was regarded as the nocturnal sun.
Immers, de maan werd beschouwd als de nachtelijke zondag In Karnak Khons was worshipped as 'Neferhotep in Thebes '.

In Karnak werd Khons aanbeden als' Neferhotep' in Thebe.
Als kind god, zou Khons ook kunnen worden geïdentificeerd met het kind Horus en als gevolg daarvan is hij soms vertegenwoordigd met de sidelock van de jeugd en staande op krokodillen, een houding die kan worden vergeleken met die van Horus op de magische stelae.

Ze werden beide beschouwd als goden die het kwaad uitbanden en ziekten genazen.

It has been suggested that the moon god acquired this function because illnesses were attributed to the influence of the moon. Khons werd door de Grieken met Herakles vergeleken, de zoon van Zeus (het Griekse equivalent van Amun), ongetwijfeld vanwege Khons link met Shu als de god die de hemel ondersteunt.

He is depicted in human form with both the new moon and the full moon on his head.
Hij is afgebeeld in menselijke gedaante met zowel de nieuwe maan en de volle maan op zijn hoofd.
Occasionally he is depicted with a falcon's head with sun disk and two tall feathers. Soms is hij afgebeeld met een valk zijn hoofd met een zonneschijf en twee grote veren.

 

 

 

 

 
Rechts